§1.1 om het krijgen van geld. Het gaat

§1.1 Witwassen Het witwassen van geld is het verbergen van de bron van het illegaalontvangen geld meestal is dit geld ontvangen door middel van overdrachtenwaarbij buitenlandse banken of legitieme bedrijven zijn betrokken. Voorbeeldenvan geld die wordt witgewassen zijn geld van onder andere drugshandel, bankoverval,terroristische activiteiten, mensen handel, fiscale fraude en andere zwarecriminaliteiten.

Maar ook geld uit legale arbeid zoals tuinman waarover geenaangifte bij de belastingdienst wordt gedaan dus geen belasting wordt betaaldlevert het delict witwassen op.Witwassen is in vrijwel alle landen een strafbaarmisdrijf. Wie zich hiermee bezig houdt loopt een risico van strafvervolging,bestuursrechtelijke sancties en tuchtsancties. Witwassen is in Nederlandmeestal een zelfstandig delict.

Door het zo moeilijk mogelijk te makenfinanciële voordelen uit criminele activiteiten te kunnen trekken, hoopt deoverheid criminaliteit te ontmoedigen. Het witwassen van geld gaat niet om het krijgen vangeld. Het gaat om dat zwart geld er legaal uitziet. Er zijn verschillendemanieren om illegaal geld te krijgen, zoals door verduistering, steekpenningen,fraude enz. Als iemand plotseling ‘te veel’ geld heeft, kunnen de autoriteitenachterdochtig zijn. Als iemand bijvoorbeeld gewoonlijk elk jaar 100.000 dollarverdient en hij/zij binnen een week plotseling 100.

000 dollar op debankrekeningen stort, willen de autoriteiten en de bank graag weten hoe je aandit geld bent gekomen. Daarvoor moet je een verklaring voor kunnen geven,bijvoorbeeld dat je een legitiem bedrijf hebt, waar daar zwart geld wordt gezeten wordt verklaart als winst (legaal geld). Dat is wat we witwassen noemen. Er zijn drie vormen van witwassen: opzetwitwassen, gewoontewitwassen en schuld witwassen.OpzetwitwassenDe persoon die het geldwitwast is op de hoogte dat het geld op een illegale manier of misdrijf isverkregen. Of met andere woorden: het is een opzettelijke vorm van witwassen,doordat het met opzet is gedaan. Hij kan dit vanaf het begin weten, maar hijkan het ook op een later tijdstip weten.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Als hij besluit het geld toch bij zichte houden is er sprake van opzetwitwassen.Gewoonte witwassenAls iemand meerdere keren het opzetwitwassen gaatherhalen is er sprake van gewoonte witwassen. Aan de naam zie je meteen dat hetom een gewoonte gaat, dus je bent al gewend aan opzetwitwassen en gaat ditherhalen en hierdoor wordt het een gewoonte. Maar er wordt alleen gesproken vangewoonte witwassen als het persoon al gepakt is voor opzetwitwassen.  SchuldwitwassenSchuldwitwassen is wanneer de persoon niet wist dat hetgeld verkregen is uit een misdrijf. Het verschil tussen schuldwitwassen enopzetwitwassen is dat bij schuldwitwassen de persoon een vermoeden heeft ofniks weet van het witwassen terwijl bij opzetwitwassen de persoon al weet dater witwassen zal plaatsvinden.§1.

2 Geschiedenis van Witwassen Witwassen is oorspronkelijk begonnen bijde wasserijen in Amerika door de maffia. Door gokken, drugs, prostitutie etc.verdienden ze veel illegaal geld (ook zwart geld genoemd) en hierdoor zochtenze manieren om aan te tonen dat het geld legaal (ook wit genoemd) was.  Het begon bij een man die Al Capone (Scarface)heette. Hij was een Amerikaanse gangster, misdaadbaas en zakenman en gebruikteverschillende manieren om geld wit te wassen. Eén van de bekendste manieren wasdoor aankoop van legale wasserettes. Door veel wasserettes te kopen, mixte hijhet illegaal geld samen met het legaal geld en zo konden ze aantonen dat hetgeld legaal was.

Het geld dat de criminele praktijken opleverden was vaakcontant en in munten, dus konden ze het niet storten op banken want dan zoudener vragen worden gesteld en dat wilden ze niet.  Zo creëerden ze wasserijen en bedrijvenwaar ze de munten in muntautomaten stopten om het verkregen geld te bewaren.Maar in 1931 werd Al Capone veroordeeld voor belastingontduiking. Het ging nietom het witwassen, want ze konden niet bewijzen dat hij geld wit waste, maardoordat hij de belasting niet betaalde moest hij toch naar de gevangenis.

Determ witwassen werd voor het eerst gebruikt door justitie tijdens het Watergateschandaal. Sindsdien is het woord bekend geworden over de hele wereld.  Sterling Seagrave beschreef in zijn boek”Lords of the Rim” een samenvatting van de geschiedenis van de Chinezen. Hijlegt uit hoe de heersers, koopmannen misbruikten om hun bezittingen af te pakkenen zelf gebruiken, hierdoor moesten ze manieren zoeken om deze bezittingenbedekken en ervoor zorgen dat niemand ervan wist. Na dit moesten ze het ook nogtransporteren naar andere plekken zonder betrapt te worden. Deze manier vanwitwassen heerste rond 4000 jaar voor Christus en was het begin van het nieuwewitwassen die we nu kennen, ofwel “geld witwassen”.

Sinds die tijd zijn deprincipes niet veranderd, maar wat wel veranderd is, is de manier en werkingvan witwassen.     §1.3 Fasen van Witwassen Er zijn drie fasen van witwassen te onderscheiden, namelijk: stortingsfase,verhullingsfase en integratiefase. Fase 1:Stortingsfase Bij dezeeerste fase wordt het contant geld dat is verkregen via illegale misdrijvenvoor het eerst in het financiële betalingsverkeer gebracht, en maken ze hetgiraal om zo het makkelijker te kunnen verplaatsen. Er zijn bij deze fase altijdfinanciële instellingen betrokken.

Hierbij sturen ze vaak het gestorte geld naareen ander land dan waar het verdiend is, om zo het veilig in hetbetalingsverkeer geplaatst kan worden. Ook wordt het contant geld omgezet in grotebiljetten of andere valuta om de herkomst en het eigendom van het illegaal geldte bedekken. Fase 2: Deverhullingsfase Bij detweede fase wordt het “illegaal” geld in het legale betalingsverkeer gebrachten kan men het gaan toepassen in een aantal doelen. Het doel van deze fase isom de herkomst en het eigendom van het illegaal geld te bedekken door hetzelfdegeld meerdere keren te verplaatsen om het geld te kunnen verspreiden. Dit wordtvaak over de hele wereld verplaatst om zo zeker te zijn dat niemand erachterkomt. Dit wordt “giraal kriskrassen” genoemd, er wordt grote bedragen geld ineen korte tijd verplaatst over de wereld. Het geld kan ook gesplitst worden inkleinere laagjes geld “layering”.   Fase 3: Deintegratiefase In deze fase staat wordt het geld via een wettelijke herkomst in het bovenwereldeconomie gebracht.

Het geld staat nu onder een “legale” wettelijkeherkomst en komt het in de economie terecht. Sommigen zien deze fase ook als detweede fase, namelijk de verhullingsfase maar weer anderen zien het als eenandere fase. Hierbij beweren zij dat het nog een stap doorbrengt om het geld tein de economie. Heeft dit hele proces geen sporen of tips achtergelaten waarhet oorspronkelijke geld vandaan komt, dan is het een succes en kan men het nugaan gebruiken om te betalen of te investeren.

       Fase 4: Investering  Nu heeft het geld een legale wettelijke herkomst en kan men investeren inde bovenwereld. In deze fase is het doel bereikt en maakt het geld deel uit deeconomie. De bezitter van het geld kan nu beweren dat het geld legaal verkregenis en gaat ermee investeren. Hierbij kan autoriteiten niks zeggen, dus heeft debezitter het recht om te kunnen investeren.                      §1.4 Methodesvan Witwassen   Methodes van witwassenEr zijn veel verschillende manieren om geld wit te wassen. Hieronder gevenwe enkele manieren die bekend zijn bij de politie en die het meest wordtgebruikt.Via hetbuitenland Men gaat bedrijven oprichten in een ander land en stort het illegaal geldnaar deze bedrijven in het buitenland die het weer investeren in een anderbedrijf dat ook van dezelfde personen zijn.

Vervolgens leent het bedrijf in heteigen land het geld van het bedrijf in het buitenland en gaat dit investeren inandere dingen zoals gebouwen. Hierdoor maakt de eigenaar winst met het illegaalgeld en wordt het moeilijk voor autoriteiten om achter te halen waar het geldvandaan komt, dus is dit een succes voor de eigenaar. Veel van deze gevallengebeuren wanneer er een gebrekkige controle is in het land zelf. Ook speelttransacties een grote rol, bijvoorbeeld: door de valuta van het geld steeds tewisselen. Ook “moneytransfers” spelen een grote rol, dit betekent dat men geldsnel kan storten en ook snel kan opnemen. Soms kan dit zelfs na 15 minutengebeuren.

  Via Casino’s Dagelijks wordt er veel geprobeerd om via casino geld wit te wassen.Sommigen kopen munten met zwart geld en dan laten ze het casino ze terugbetalenop hun bankrekening, maar nu is het niet zo makkelijk om dit te realiseren,doordat er veel casino’s al weten hoe ze dit aanpakken en zijn er goedvoorbereid. Toch kunnen ze op andere manieren via casino’s witwassen. Een vande bekendste manier is wanneer iemand naar een roulettetafel gaat zitten met meerspelers. Hij kent deze spelers al maar ze doen alsof ze elkaar niet kennen.

Iedere speler maakt van tevoren af een afspraak om alle nummers af te dekkenzodat iemand kan winnen. Bij elke keer zit dan een winnaar, maar verliest hetander steeds geld. Dit maakt toch niet uit, want na de avond vraagt de persoonmet de meeste winst of het Casino graag deze winst op de bankrekening tezetten. Wanneer dit gelukt is, verdelen ze het geld. Dus spelen ze met illegaalgeld om zo legaal geld terug te krijgen. Zij kunnen daarna met eenwinstverklaring, bewijzen dat het geld gewonnen is in het casino en dat hetlegaal is.  Valsefacturen Deze methode via valse facturen is vooral voor bedrijven die goederen endiensten leveren en ontvangen.

Zoals het naam al zegt, stuurt de ontvanger vanhet geld diensten en goederen naar een bedrijf, terwijl dit nooit heeftplaatsgevonden. Hij beweert met een valse factuur dat hij de diensten wel heeftgeleverd. Meestal gebruikt men facturen voor kleine bedragen omdat men verwachtdat ze minder streng zullen controleren en makkelijker zullen betalen. Smurfen Bijna iedereen kent de film “The Smurfs”.

Een smurfis klein en heeft een blauwe kleur. Zoals het al zegt spreekt men van smurfenwanneer iets klein is. Smurfen wil zeggen dat er grote bedragen verdeeld wordtin kleinere bedragen onder een groep mensen waardoor het minder opvallend wordtdat zwart geld erbinnen komt. Het wordt vaak door mensen gedaan die zwart geldverdienen, zoals door drugs en prostitutie. Maar als het om te grote bedragengaan, kunnen de overheid en banken erachter komen en dus word je betrapt.