1. Wst?p Prostota w kwestii utrzymania oraz aktualizowania

1.      Wst?pProstota w kwestii utrzymania oraz aktualizowaniadanego oprogramowania sprawia, ?e aplikacj? webowe zyskuj? corazwi?ksz? popularno?? przy tworzeniu nowych projektów. Kolejnymi atutami tegorozwi?zania jest u?atwiony dost?p, który wymaga od klienta jedynie przegl?darkiinternetowej oraz adresu aplikacji, niezale?nie m.in. od systemu operacyjnego.

 Zatem jak napisa? dobr? aplikacj?webow?? Które podej?cie sprawi, ?e jej utrzymanie i rozbudowa b?dzie prosta, a jejkod b?dzie uporz?dkowany co u?atwi prac? w zespole? Z jakich narz?dziskorzysta?, aby usprawni? proces wytwarzania oprogramowania? Niniejsza praca przedstawijedn? z wielu mo?liwo?ci rozwi?zania tego problemu oraz pomo?e w dokonaniu odpowiedniegowyboru.1.1.     CelpracyCelem pracy jest stworzenie aplikacji webowej, którawykorzystuje wzorzec architektoniczny Model-Widok-Kontroler, któryprawdopodobnie jest obecnie najcz??ciej u?ywanym wzorcem projektowym. Ponadtoniniejsza praca opisuj? za co odpowiedzialny jest ka?dy z komponentów tegowzorca oraz jak prawid?owo oddzieli? logik? biznesow? od warstwy widoku, którajest odpowiedzialna za  prezentacj?interfejsu u?ytkownika. Aplikacja webowa jest oparta na przyk?adzie serwisuog?oszeniowego, który zosta? wykonany przy u?yciu technologii ASP.

NET MVC.1.2.     StrukturapracyRozdzia? 2 przedstawia narz?dzia i technologie, dzi?kiktórym powsta? prototyp serwisu og?osze?.

 Stanowi on swego rodzaju teoretyczny wst?p i zaznajomienie si? ztechnologi?. W rozdziale 3 przedstawiono opis wzorca MVC, jego zalety, wadyoraz prawid?owy podzia? zada? dla komponentów. Rozdzia? 4 zawiera wymaganiafunkcjonalne jakie spe?nia prototyp aplikacji.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Dodatkowo przedstawia struktur?bazy danych oraz sposoby, które upraszczaj? i przy?pieszaj? tworzenieoprogramowania w technologii ASP.NET MVC. Ostatni rozdzia? zawierapodsumowanie.  2.      WzorzecMVCWzorzec MVC zosta? wynaleziony w latach 70 w firmieXerox Parc, a konkretnie przez jej pracownika norweskiego naukowca TrygveReenskaug. a pierwsze zastosowanie si?gaj? j?zyka Smalltalk-80. Jednak przezd?ugi czas nie pojawia?y si? publiczne informacje o MVC nawet w dokumentacjiwy?ej wspomnianego j?zyka. Pierwszy znacz?cy artyku? „A Cookbook for Using theModel-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80″ autorstwa GlennKrasner i Stephena Pope zosta? opublikowany w 1988 roku na ?amach dziennika Journalof Object-Oriented Programming.

2.1.     BudowaRys. 1. Diagram klas przedstawiaj?cy wzorzec MVC jakokompozycja wzorców Kompozyt, Strategia oraz obserwator ?ród?o: 1.W webowej aplikacji zazwyczaj nale?y wyró?ni? trzyrodzaje aktywno?ci, a mianowiciestruktury danych, kana?y s?u??cedo komunikacji oraz algorytmy przetwarzania, które reprezentuj? dziedzin?rzeczywisto?ci lub okre?lony problem, komponenty, które s? odpowiedzialne za reakcj?na poczynania klienta, czyli obs?ug? danych wej?ciowych z myszki i klawiatury.W wzorcu MVC, dla ka?dej z aktywno?ci jest wydzielany osobny komponent, którywspó?pracuje z pozosta?ymi. Widok, który generuje wyj?cie oraz prezentuje wyniki,model odpowiada za reprezentowanie danych, które s? przetwarzane w programie orazkontroler, który obs?uguje wej?cie.

Wa?nym aspektem jest, ?e ka?dy komponent wMVC ma wy??czno?? na zarz?dzanie w?asn? cz??ci? procesu np. nie mo?na dopu?ci?do sytuacji gdzie kod, który jest odpowiedzialny za wy?wietlanie interfejsuzostanie umieszczony w kontrolerze b?d? modelu. 2.1.1.     Model