yi darbe ile deviren Abdulfettah

M?s?r’?n seçilmi? ilkcumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi,kat?ld??? konferansta ikinci döneminde yeniden cumhurba?kan? aday? olmakistedi?ini aç?klad?.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen”Vatan Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?.Sisi, M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl???yapmak istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlereyüksek kat?l?m bekledi?ini söyledi.Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilenemaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini sözlerineekledi.

YOLSUZLUK YAPANLARAASLA MÜSAADE ETMEYECE??MSisi; ülkesine can?n? vermeye haz?r oldu?unu dile getirerek;koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada olmayaca??n? belirtti. AbdulfettahSisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?t?rmayaca??n?belirtti.M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?kaydetti:  Verece?iniz oylardatercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden ba?kas?na vermeyin, sizleryeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi ve çocuklar?n?z? teslimedeceksiniz.  Yolsuzluklar? engelleme imkân?mbulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk yapanlar?ncumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni yapaca??m. Sisi,Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n? söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece’üçüncü dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?. Abdulfettah Sisi, 3Temmuz 2013’te M?s?r’?n seçilmi? ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yiaskeri darbeyle devirmi?ti. 

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team