TIRNAK ALTI DÖVMES? NED?R?T?rnak alt? dövmesi, özellikle 2017 y?l?n?n bahar?ndan beri trend olarak sonbahara kadar gelmi?tir. Bu sezonda kendini trendler listesinde gösteren t?rnak alt? dövmesi, ki?inin t?rna?? ile parma??n?n birle?ti?i noktaya yani t?rnak alt?na yap?lan dövme çe?ididir.T?rnak alt? dövmesi eldeki on parma?a birde belli bir düzen içinde ya da da??n?k olarak yap?labilir. Her parma?a yap?labilece?i gibi sadece bir parma?a da ki?inin istedi?i tarzda yap?labilir.

Bu tamamen iste?e ba?l?d?r. T?rnak alt? dövmesi serbest olarak yap?l?r ve trend olmas?na ra?men bir yap?l?? ?ekli yoktur. Ki?iler tek ya da istedi?i kadar t?rna??n?n hemen alt?na bir ya da daha fazla ?ekli uygulayabilirler. Tamamen dövmeyi yapt?racak olan ki?inin zevklerine kalm?? durumdad?r.TIRNAK ALTI DÖVMES? NEREDEN ÇIKMI?TIR?Son dönemde yayg?nca kullan?lan t?rnak alt? dövmesi günümüzden birkaç y?l önce, 2013 y?l?nda yap?lm??t?r. R?R? olarak bilinen Rihanna’n?n yapt?rd??? bu dövmeler 2013 y?l?nda da oldukça konu?ulmu?tur.

Dövmeyi t?rnak alt?na yapt?ranlar o dönemde çok nadir oldu?u için bu dövme modelinin yayg?nla?mas? Rihanna’ya dayan?r.Rihanna t?rnak alt? dövmeleri ile objektiflere birkaç poz vermi?tir. Bunun üzerine t?rnak alt? dövmesini görüp o zaman taklit eden ya da ayn?s? ve benzerlerinden yapt?ran çok olmu?tur. 2017 y?l?nda bu dövmenin birden bire yayg?nla?mas?n?n sebebi foto?raf payla??m sitelerinde dövme ve moda ile alakal? bloglarda bu dövme modelinin foto?raflar?n?n payla??lmas?ndan kaynaklanmaktad?r.T?rnak alt? dövmesinin sosyal medyay? saran foto?raflar?n?n ard?ndan ki?iler bu trendi denemi?lerdir. Deneyenlerin ço?u sonuçtan memnun kalm??t?r.TIRNAK ALTI DÖVMES? TREND?T?rnak alt? dövmesi zarif modelleri ya da karma??k ?ekilleri ile oldukça trend olmu?tur. 2017 senesinin moda görünümlerinden biridir.

Ki?iler zevklerine uygun t?rnak alt? dövmesini seçebilir ve uygulayabilirler.T?rna??n alt?na yap?lan bu dövmeye uyumlu bir oje ile dikkat çekilebilir. Dövmeye uyumlu sürülen ojeler ya da yap?lan t?rnak boyama sanatlar? da dövmeye bir renk katacakt?r.2017 y?l?n?n yayg?n kullan?lan moda trendi t?rnak alt? dövmeleri her ortamda kullan?labilir. Her geçen gün daha da popülerle?mekte ve dikkat çeken bir moda trendi halini almaktad?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team