Antalya Valisi MünirKaralo?lu, Finike ilçesinde Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu,daha sonra di?er in?aatlar? devam eden yat?r?mlar? ziyaret etti.

Antalya Valisi Münir Karalo?lu, Finike ilçesinde aç?l???yap?lan Merkez Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu, daha sonraportakal paketleme tesisini ziyaret ederek, di?er in?aat? devam eden  yat?r?m yerlerini inceledi.Vali Karalo?lu; 30 y?ld?r beklenen, özlenen bir hizmetiaçt?klar?n?, özellikle son zamanlarda güvenlik ihtiyaçlar?n?n acil oldu?unusöyledi.

Dünyada bir kaos ortam?n?n ya?and???n belirten Münir Karalo?lu,insanlar?n gergin oldu?unu ve güvenlik taleplerinin makul ve mant?kl?bulduklar?n? belirtti. ASAY?? OLAYLARI?NSANLARI BEZD?RD?Vali Karalo?lu; bölge insanlar?n?n ya?anan asayi?olaylar?n?n canlar?n? bezdirdi?ini ifade etti. ?l jandarma komutan? buradaalternatif binalar? inceledi ve belediye ile jandarma aras?nda imzalananprotokol ile belediye buray? yeniden düzenledi.

Konu?mas?n?n devam?ndaKaralo?lu, karakolun buradaki güvenli?i artt?raca??n? ve huzuru temin edece?inibelirtti.HAVAL?MANI ?HALES?GERÇEKLE?T?R?LECEKKonu?mas?n? Akdeniz’in çok zor bir bölge oldu?unu belirterekdevam eden Vali Karalo?lu; co?rafyan?n kendilerini zorlad???n? fakat bunara?men hükümetin ‘yol medeniyettir, öyleyse olacak’ kararl???nda oldu?unu ifadeetti. Antalya- Kumluca aras?ndaki yol çal??mas? süratle devam ediyor, AkdenizSahil Yolu projelerinin oldu?unu belirten Karalo?lu, yap?lacak olanhavaliman?n?n bu y?l ihaleye ç?kaca??n? ve üç tane havaliman? olan tek ilolacaklar?n? sözlerine ekledi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Vali Karao?lu’nun ard?ndan Ak Parti milletvekili Atalay Usluve Finike Belediye Ba?kan? Kaan Osman Sar?o?lu’nun protokol konu?malar?n?nard?ndan Jandarma Karakolu’nun aç?l??? yap?ld?.