2.1.Marka ve üreticilerin artan rekabetten korunmas?n? sa?layan en

2.1.Marka
Ve Marka Bilinçlenmesi

Mü?teri ve ürün aras?ndaki
ileti?imi tan?mlayan araçlardan biri olan marka, pazarlama yönetimi
uygulamalar?nda önemli bir role sahiptir. Marka, ürünün sunumunu sa?layan,
ba?kalar?ndan ay?rt edici ve farkl?la?t?ran ana ö?edir ve mü?teriler ço?unlukla
ürünle ilgili markay? hat?rlarlamaktalar (Aktu?lu 2004: 11).

Mü?teriler, çe?itli çevre
faktörleri ba?lam?nda ürün ve hizmetler ile ilgili seçenekleri de?erlendirmeyi
ö?renmekteler. Mü?teriler markaya bir anlam vermekte ve ürünü bu markayla
hat?rlamaktalar. Dolay?s?yla, ürün yönetimi ve pazarlama ileti?imi aç?s?ndan gerçek
ve olumlu marka imaj? önemlidir (Odaba?? 2002: 359).

2.1.1.Marka
kavram?

Amerikan Pazarlama Derne?ine göre
marka, baz? ürün veya hizmetleri belirlemek, tan?mlamak, ay?rmak ve ay?rmak
için kullan?lan isim, terim, i?aret, simge, tasar?m, ?ekil veya bunlar?n
kombinasyonunu ifade etmektedir (Odaba?? 2002: 360). Marka, birbiriyle ili?kili
olarak bir vaat ve garanti kalitesini ifade eder ve ?irket ile mü?teri
aras?ndaki ba?lant?y? kurma, prestij verme ve fark?ndal?k yaratma gibi
özelliklere sahiptir (Ünüsan ve Sezgin 2007: 136).

Marka hem somut ürünleri ve
hizmetleri ay?rt etmek, hem de bir sanatç?, sporcu, siyasetçi, ?ehir, ülke vb.
Için kullan?labilir (Zengin ve ?ldeniz 2005: 38). Günümüzde neredeyse her ?eyin
bir markas? var; bir ?irket, bir ülke, ?ehir, politikac?, bir sanatç? vb. Bir
markan?n pazarlanmas? ve reklamlanmas? bir sat?? biçimidir (Netta 2015: 5).

Özellikle dijital pazarlama
aç?s?ndan s?kl?kla kullan?lan e-marka konsepti de var. E-marka yönetimi,
bili?im teknolojileri arac?l???yla marka yönetimi faaliyetlerinin tümünü veya
bir bölümünü gerçekle?tirerek veya destekleyerek ortaya ç?km??; internet
tabanl? teknolojiler ise teknoloji, yeni ekonomi ve yeni i? metotlar?
perspektifi ile a?a??daki gibi tan?mlanabilir (Büyüközkan 2005: 195);

·        
Yeni ekonomi perspektifi ile E markas?
yönetimi, ?irketlerin rekabet avantaj? kazanmas? için önemli bir araçt?r.

·        
E-marka yönetimi, yeni i? metotlar?
perspektifi ile mü?teri odakl? marka yönetimi yakla??m?d?r.

·        
Teknolojik perspektifle E markas?
yönetimi, daha etkin ve verimli i? sonuçlar? elde etmek için mevcut
teknolojinin ?irket faaliyetleriyle entegrasyonudur.

Günümüzde kalite bak?m?ndan benzer
ürünlerin say?s? h?zla artmaktad?r. Hem üreticiler hem de tüketiciler için bir
tehdittir. Bu nedenle, tüketicilerin ve üreticilerin artan rekabetten
korunmas?n? sa?layan en önemli unsur markad?r. Bu ba?lamda, markan?n en hayati
fonksiyonu, rakip ürün ve hizmetleri rakiplerinden ay?rarak tüketicilere ve
üreticilere fayda sa?lamakt?r (Tosun 2014: 12). Markan?n tüketicilerin ba?l?ca
faydalar? a?a??daki gibi aç?klanabilir (Erdil ve Uzun 2010: 14);

·        
Marka, tüketicilerin ürünü / hizmeti
tan?mas?n? ve mevcut ürünler / hizmetler aras?nda seçim yapmas?n?
kolayla?t?r?r.

·        
Marka, tüketici karar sürecini
kolayla?t?r?r.

·        
Marka, kalite garantisini temsil eden ve
alg?lanan riski azaltan bir güven unsurudur.

·        
Marka, tüketicilerin kendilerini ifade
etmelerine yard?mc? olan bir araçt?r.

·        
Marka tüketicilere dostluk ve zevk
verir.