2.1.Marka ve üreticilerin artan rekabetten korunmas?n? sa?layan en

2.1.MarkaVe Marka BilinçlenmesiMü?teri ve ürün aras?ndakiileti?imi tan?mlayan araçlardan biri olan marka, pazarlama yönetimiuygulamalar?nda önemli bir role sahiptir.

Marka, ürünün sunumunu sa?layan,ba?kalar?ndan ay?rt edici ve farkl?la?t?ran ana ö?edir ve mü?teriler ço?unluklaürünle ilgili markay? hat?rlarlamaktalar (Aktu?lu 2004: 11).Mü?teriler, çe?itli çevrefaktörleri ba?lam?nda ürün ve hizmetler ile ilgili seçenekleri de?erlendirmeyiö?renmekteler. Mü?teriler markaya bir anlam vermekte ve ürünü bu markaylahat?rlamaktalar.

Dolay?s?yla, ürün yönetimi ve pazarlama ileti?imi aç?s?ndan gerçekve olumlu marka imaj? önemlidir (Odaba?? 2002: 359).2.1.1.Markakavram?Amerikan Pazarlama Derne?ine göremarka, baz? ürün veya hizmetleri belirlemek, tan?mlamak, ay?rmak ve ay?rmakiçin kullan?lan isim, terim, i?aret, simge, tasar?m, ?ekil veya bunlar?nkombinasyonunu ifade etmektedir (Odaba?? 2002: 360).

Marka, birbiriyle ili?kiliolarak bir vaat ve garanti kalitesini ifade eder ve ?irket ile mü?teriaras?ndaki ba?lant?y? kurma, prestij verme ve fark?ndal?k yaratma gibiözelliklere sahiptir (Ünüsan ve Sezgin 2007: 136).Marka hem somut ürünleri vehizmetleri ay?rt etmek, hem de bir sanatç?, sporcu, siyasetçi, ?ehir, ülke vb.Için kullan?labilir (Zengin ve ?ldeniz 2005: 38).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Günümüzde neredeyse her ?eyinbir markas? var; bir ?irket, bir ülke, ?ehir, politikac?, bir sanatç? vb. Birmarkan?n pazarlanmas? ve reklamlanmas? bir sat?? biçimidir (Netta 2015: 5).Özellikle dijital pazarlamaaç?s?ndan s?kl?kla kullan?lan e-marka konsepti de var. E-marka yönetimi,bili?im teknolojileri arac?l???yla marka yönetimi faaliyetlerinin tümünü veyabir bölümünü gerçekle?tirerek veya destekleyerek ortaya ç?km??; internettabanl? teknolojiler ise teknoloji, yeni ekonomi ve yeni i? metotlar?perspektifi ile a?a??daki gibi tan?mlanabilir (Büyüközkan 2005: 195);·        Yeni ekonomi perspektifi ile E markas?yönetimi, ?irketlerin rekabet avantaj? kazanmas? için önemli bir araçt?r.

·        E-marka yönetimi, yeni i? metotlar?perspektifi ile mü?teri odakl? marka yönetimi yakla??m?d?r.·        Teknolojik perspektifle E markas?yönetimi, daha etkin ve verimli i? sonuçlar? elde etmek için mevcutteknolojinin ?irket faaliyetleriyle entegrasyonudur.Günümüzde kalite bak?m?ndan benzerürünlerin say?s? h?zla artmaktad?r.

Hem üreticiler hem de tüketiciler için birtehdittir. Bu nedenle, tüketicilerin ve üreticilerin artan rekabettenkorunmas?n? sa?layan en önemli unsur markad?r. Bu ba?lamda, markan?n en hayatifonksiyonu, rakip ürün ve hizmetleri rakiplerinden ay?rarak tüketicilere veüreticilere fayda sa?lamakt?r (Tosun 2014: 12). Markan?n tüketicilerin ba?l?cafaydalar? a?a??daki gibi aç?klanabilir (Erdil ve Uzun 2010: 14);·        Marka, tüketicilerin ürünü / hizmetitan?mas?n? ve mevcut ürünler / hizmetler aras?nda seçim yapmas?n?kolayla?t?r?r.·        Marka, tüketici karar sürecinikolayla?t?r?r.·        Marka, kalite garantisini temsil eden vealg?lanan riski azaltan bir güven unsurudur.·        Marka, tüketicilerin kendilerini ifadeetmelerine yard?mc? olan bir araçt?r.·        Marka tüketicilere dostluk ve zevkverir.