ABD’li tan?yan, geçmi?te ABD D??i?leriBakanl???’nda çal??m?? olan Lesser’a

ABD’li uzman Lesser, Washington’?n PKK ile PYD/YPG aras?ndaki ba?lant?y? I??D’le mücadele u?runa görmezden geldi?ini belirterek, Türkiye ile Amerika Birle?ik Devletleri aras?nda, Türkiye-Suriye s?n?r hatt? boyunca bir ihtilaf tehlikesi oldu?unu söyledi.

Alman Marshall Fonu’nun(GMF) Ba?kan Yard?mc?s? olan Ian Lesser, Ankara-Washington aras?nda t?rmanan gerilimi Deutsche Welle Türkçe’den De?er Akal’a yorumlad?. Amerika Birle?ik Devletleri’nin Suriye ve Irak s?n?rlar? içerisinde I??D ile sava?a daha çoköncelik verdi?ini, bu nedenle PKK ile PYD ve YPG aras?ndaki ba?lant?lara göz yumdu?unu öne süren Lesser, son geli?melerin iki ülke ili?kilerinde daha ciddi boyutta bir siyasi anla?mazl??a yol açabilece?ini, Suriye s?n?r?nda ihtilaf tehlikesinin bulundu?unu kaydetti. Türkiye ve bölgeyi yak?ndan tan?yan, geçmi?te ABD D??i?leriBakanl???’nda çal??m?? olan Lesser’a yöneltti?imiz sorular ve yan?tlar? ?öyle: DW Türkçe: Cumhurba?kan? Erdo?an, ABD’yi Suriye’de “terör ordusu kurmakla” suçlad? ve “Bize dü?en de bu terör ordusunu daha do?madan bo?makt?r” aç?klamas?n? yapt?. Türk ordusunun yeni bir askeri operasyona haz?r oldu?u belirtiliyor.

 Türkiye ve ABD’nin Suriye’de kar??ya geldi?i bir sürece mi giriyoruz? Ian Lesser: Çok ciddi bir geli?me oldu?u aç?k. Bunun arka plan?nda, ABD’nin Suriye’de YPG’ye bir kaç y?ld?r verdi?i deste?in yol açt??? anla?mazl?k, hatta Kürtlere yönelik politika konusunda Amerika ile Türkiye aras?nda daha uzun bir geçmi?i olan anla?mazl?k yat?yor. Daha ciddi boyutta bir siyasi anla?mazl?k, hatta s?n?r boyunca bir ihtilaf tehlikesi mevcut, bölgede Amerikal? askeri e?itimciler de bulunuyor… Her iki tarafta liderler kulland?klar? dile dikkat etmeli çünkü bu zaten riskli olan bir durumu daha da t?rmand?rabilecek tehlikeli bir a?amaya getirebilir. Bu üslup Washington’da çok da yap?c? olmayacak bir ?ekilde okunacakt?r.

 Ayn? ?ekilde, e?er ABD’nin bu ad?mlar?n? Türkiye ile kapsaml? dan??malar yapmadan gerçekle?tirdi?i do?ru ise o zaman bunun da uygunsuz ve riskli oldu?unu söylemek gerek. Sizce Ankara’n?n sertle?en söylemi, askeri uyar?lar? Washington yönetiminin PYD’ye yönelik politikalar?nda de?i?ime gitmesine yol açar m?? Türkiye bu meseleye uzun bir geçmi?i olan kendi Kürt meselesinin merce?inden ve ülke içinde son y?llarda çok ciddi boyutta oldu?unu söylemek durumunda oldu?um s?k?nt?l? iç siyasi geli?meler perspektifinden bak?yor… Türkiye içinde konuyla ilgili büyük bir hassasiyet, hatta paranoya var. Türkiye konuyu ulusal ba?lamda, s?n?rlar?nda bir ulusal ç?kar konusu olarak de?erlendiriyor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

ABD ise daha geni? bir bak?? aç?s?yla, bölgede I??D ile mücadele perspektifinden bak?yor. Ve son ad?mlar da sürpriz de?il,  ABD ordusunun Suriye’deki Kürt milislerle birlikte çal??maya duydu?u güvenin boyutu dikkate al?nd???nda. Washington’da Ankara’n?n itirazlar? çok iyi bilinse de, ABD güvenlik alan?ndaki bu i?birli?inden vazgeçmekte isteksiz.

PKK uzun zamand?rABD’nin terör örgütleri listesinde yer al?yor. PKK’n?n PYD ve YPG ile ba?lant?lar? oldu?u biliniyor. ABD politikalar? aç?s?ndan bu bir çeli?ki de?il mi? ABD, bölgedeki en önemli güvenlik sorunu olarak gördü?ü I??D ile mücadele ad?na PKK ile PYD ve YPG aras?ndaki siyasi, lojistik ba?? görmezden görmeyi ye?liyor… Tabii bir NATO müttefiki olarak ABD, Türkiye’nin güvenli?i konusunda taahhütlerine ba?l? olmaya devam ediyor… Ancak Türkiye aç?s?ndan ise bir numaral? güvenlik sorunu bu konu. Türkiye-ABD ili?kileri daha güçlü bir zeminde olsayd? bu sorunu yönetmek daha kolay olurdu.

 Türkiye’nin Afrin’e operasyon gerçekle?tirmesi durumunda, ABD buna nas?l tepki gösterir sizce? Her iki taraf da tek yanl?, ulusal ç?karlar? ad?na, ba?ka hiç bir ?eyi dikkate almayan politikalar konusunda ihtiyatl? olmal?. Özellikle Türkiye için durum iki kat daha hassas. Çünkü Türkiye’nin s?n?r ötesi politikalar? Türkiye’nin kendi içinde yank?lan?yor. Türkiye’nin Kürt meselesine ili?kin bir dizi, çok çetin sorunlar? var.

Türkiye ve ABD’nin, aralar?ndaki gerilimi dü?ürmek, farkl?l?klar?n? a?mak için yapabilecekleri nelerdir? Türkiye ile ABD aras?nda güvenlik politikalar? hakk?nda bu tür ciddi farkl?l?klar?n olmas? asl?nda yeni bir ?ey de?il. Bizler yak?n müttefikleriz, ancak geçmi?te de baz? politikalar?n ayr?nt?lar?na indi?imizde, çok ciddi farkl?l?klar?m?z?n oldu?unu görüyoruz. Bu çok uzun y?llar boyunca böyle oldu. ?li?kileriyönetmek oldukça güç, zira her iki ülke de güvenlik konular?nda son derece hassas. Bu da durumu çok daha güç hale getiriyor. Bunlar?n üstesinden gelmek konusunda iki düzlemde ad?mlar at?labilece?ini dü?ünüyorum, ancak ?u anda bunlar?n ikisi de iyi i?lemiyor. ?lk olarak, e?er Cumhurba?kan? Erdo?an ve Ba?kan Trump, ayn? fikirleri payla?salar, yap?c? bir diyalog geli?tirebilirlerdi. Bunun söz konusu olmad??? görülüyor.

?kinci ihtimal, bu konular?n genelkurmay ba?kanlar?, kuvvet komutanlar?, ya da yereldeki üst düzey askeri yetkililer taraf?ndan ele al?nmas?olabilir. Son aylarda bu ?ekilde birçok görü?me oldu, ancak bunlar?n politikalarda bir yak?nla?ma getiremedi?i anla??l?yor. Askerler aras?ndakidiyalogda büyük bir ilerleme sa?lanmas? ihtimal d??? de?il, bunun gerçekle?mesi için de birçok neden var. Ancak ?u anda en güçlü senaryo,s?n?r boyunca çok s?k?nt?l?, riskli bir sürecin olmas?.

 Almanya Savunma Bakan? hafta sonunda Ürdün’ü ziyaret etti ve Ürdün’den söz ederken bu ülkenin, ?iddetin hüküm sürdü?ü bir co?rafyada “istikrar?n ç?pas?” oldu?unu söyledi. Ürdün’de halen 300 kadar Alman askeri, I??D’e kar?? olu?turulan koalisyon kapsam?nda konu?lu bulunuyor. Yak?n geçmi?te NATO müttefikleri Türkiye’den söz ederken, Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrar unsuru oldu?unu söylerlerdi. Son dönemde ise Ankara’ya yönelik daha çok ele?tiriler i?itiyoruz. Bat?’da Türkiye’ye yönelikalg? de?i?ti mi? Hem Almanya hem de ABD’nin bak???yla ilgili olarak, bir dönem Türkiye’nin I??D’e kar?? stratejisinde ne kadar gayretli oldu?ukonusunda ku?kular?n oldu?unu söyleyebilirim.

 Türkiye’nin herhangi bir ?ekilde bu hareketi destekledi?ini söylemiyorum, ama önemli müttefik ülkelerin ba?kentlerinde Türkiye’nin bölgede güvenlik alan?nda güvenilir bir partner olup olmad??? konusunda artan bir sorgulaman?n oldu?unu dü?ünüyorum. ?üphesiz hem Almanya hem de ABD aç?s?ndan di?er bölgesel aktörlere yönelme e?ilimi söz konusu oldu.   ABD ile Türkiye aras?ndaki artan gerilimin, iki NATO müttefiki aras?nda onlarca y?ld?r süren savunma alan?ndaki i?birli?ine kal?c? zararlar verebilece?ini dü?ünüyor musunuz? Türkiye, ?ncirlik üssünü ABD’ye kapatabilir mi, bu tür ad?mlar bekliyor musunuz? ?ronik bir ?ekilde, Ankara ile Washington ili?kilerinde bu garip dönemi ya?arken, ABD ?ncirlik hava üssünde faaliyetlerini sürdürmeye, buradan hava operasyonlar? gerçekle?tirmeye devam ediyor. Geçmi?e bakt???m?zda, Clinton yönetimi döneminde dahi Türkiye, ABD’nin ?ncirlik’i hava sald?r?lar? için kullanmas? konusunda oldukça isteksiz davranm??t?. ?ronik bir ?ekilde, bugün bu operasyonlar? yapabiliyoruz. Türkiye’nin ?ncirlik üssünü ABD’ye kapatmas?n? pek olas? görmüyorum, ama böyle bir ihtimal var. Ve Suriye politikas? konusunda anla?mazl?k büyürse, bu risk de daha da artacakt?r.

De?er Akal / Berlin © Deutsche Welle