Cap.1. se refer? în mod specific la procesele

Cap.1.INTRODUCERE ÎN CERCETAREA DE MARKETING1.1.Conceptul de cercetare de marketing1.

2.Conceptul de cercetare calitativ?1.3.Ce este mystery shopping-ul ?1.4.Specificul marketingului turistic al produselor ?i al seriviciilor din turism1.5.

Comportamentul consumatorului               Cap.1. INTRODUCERE ÎN CERCETAREA DE MARKETING1.1. Conceptul de cercetare de marketing            Cercetarea de marketing estecolectarea, înregistrarea ?i analizarea sistematic? a datelor despre aspectelegate de comercializarea produselor ?i serviciilor. Termenul este în modobi?nuit schimbat cu cercetarea pie?ei; cu toate acestea, exper?ii practicieniar putea face o distinc?ie, în sensul c? cercetarea de pia?? se refer? în modspecific la pie?e, în timp ce cercetarea de marketing se refer? în mod specificla procesele de marketing.            Cercetarea de marketing poate fi, deasemenea, descris? ca identificarea sistematic? ?i obiectiv?, colectarea,analizarea ?i difuzarea informa?iilor în scopul asist?rii managementului înluarea deciziilor legate de identificarea ?i solu?ionarea problemelor ?ioportunit??ilor în marketing. Scopul cercet?rii de marketing este de aidentifica ?i de a evalua modul în care elementele schimb?toare ale mixului demarketing influen?eaz? comportamentul clien?ilor.

            Sarcina de cercetare de marketingeste de a oferi managementului informa?ii relevante, corecte, fiabile, valabile?i actuale. Mediul de marketing competitiv ?i costurile din ce în ce mai mari,atribuite procesului de luare a deciziilor, necesit? ca cercetarea de marketings? furnizeze informa?ii solide.            Managerii de marketing fac numeroasedecizii strategice ?i tactice în procesul de identificare ?i satisfacere anevoilor clien?ilor. Ei iau decizii cu privire la posibilele oportunit??i,selec?ionarea pie?ei, segmentarea pie?ei, planificarea ?i implementareaprogramelor de marketing, performan?a de marketing ?i controlul. Cercetarea demarketing ajut? managerul de marketing s? coreleze variabilele de marketing cumediul ?i cu consumatorii. Ea ajut? la eliminarea unei p?r?i din incertitudineoferind informa?ii relevante despre variabilele de marketing, mediul ?iconsumatorii. Programele de cercetare de pia?? în derulare ofer? informa?iidespre factorii controla?i ?i care nu pot fi controla?i ?i despre consumatori;aceste informa?ii sporesc eficacitatea deciziilor luate de managerii demarketing.            În mod tradi?ional, cercet?torii demarketing au fost responsabili pentru furnizarea informa?iilor relevante, iardeciziile de marketing au fost luate de c?tre manageri.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Cu toate acestea,rolurile se schimb?, iar cercet?torii de marketing devin din ce în ce maiimplica?i în luarea deciziilor, în timp ce managerii de marketing devin din ceîn ce mai implica?i în cercetare. Rolul cercet?rii de marketing în luareadeciziilor manageriale este explicat în continuare prin utilizarea modelului”DECIDES”:1.Definirea problemei2.Stabilirea (Establish) planului de ac?iune3.Clarificarea valorilor4.

Identificarea alternativelor5.Descoperirea posibilelor consecin?e6.Eliminarea op?iunilor în mod systematic7.Startul ac?iunii            Modelul DECIDES conceptualizeaz?luarea deciziilor manageriale ca o serie de ?apte pa?i. Procesul decizionalîncepe cu definirea precis? a problemei sau oportunit??ii, împreun? cuobiectivele ?i constrângerile. Apoi, sunt enumera?i factorii de decizieposibili care alc?tuiesc cursurile alternative de ac?iune (factori controlativi)?i incertitudinile (factori incontrola?i). Apoi, se colecteaz? informa?iirelevante privind alternativele ?i posibilele rezultate.

Urm?torul pas esteselectarea celei mai bune alternative pe baza criteriilor sau a m?surilor desucces alese. Apoi, un plan detaliat de implementare a alternativei selectateeste dezvoltat ?i pus în aplicare. În final, rezultatul deciziei ?i procesuldecizional însu?i sunt evaluate.            Cercetarea de marketing are 3principii de baz? pentru generarea de informa?ii utile managerilor.·Participarea la actualitatea ?i relevan?a cercet?rii.

·Definirea obiectivelor de cercetare cu aten?ie ?i claritate.·Nu este necesara desf??urarea activit??ii de cercetare pentru a sprijinideciziile deja luate.             Aceste principii sunt simple ?ipoate chiar intuitive. Cu toate acestea, acestea sunt esen?iale pentruaplicarea corect? ?i cu succes a cercet?rii de marketing.            În primul rând, cercetarea demarketing este sistematic?. Astfel, planificarea sistematic? este necesar? întoate etapele procesului de cercetare de marketing. Procedurile urmate înfiecare etap? sunt solide din punct de vedere metodologic, bine documentate ?i,pe cât posibil, planificate în avans.

Studiul de marketing utilizeaz? metoda?tiin?ific? prin faptul c? datele sunt colectate ?i analizate pentru a testano?iunile sau ipotezele anterioare.            Cercetarea de marketing esteobiectiv?. Încerc? s? furnizeze informa?ii exacte care reflect? o stare real? alucrurilor, acestea trebuind  s? sedesf??oare în mod impar?ial. În timp ce cercetarea este întotdeauna influen?at?de filozofia cercet?rii cercet?torului, ea ar trebui s? fie liber? deprejudec??ile personale sau politice ale cercet?torului sau ale conducerii.Cercetarea motivat? de câ?tiguri personale sau politice implic? o înc?lcare astandardelor profesionale. O astfel de cercetare este în mod deliberatp?rtinitoare, astfel încât s? duc? la constat?ri predeterminate. Motto-ulfiec?rui cercet?tor ar trebui s? fie “G?si?i-l ?i spune?i-l a?a cum este!”Natura obiectiv? a cercet?rii de marketing subliniaz? importan?aconsidera?iilor etice, care sunt discutate mai târziu în acest capitol.            Cercetarea de marketing implic?identificarea, colectarea, analiza ?i diseminarea informa?iilor.

Fiecare etap?a acestui proces este important?. Identific?m sau definim problema sauoportunitatea cercet?rii de marketing ?i apoi determin?m ce informa?ii suntnecesare pentru a investiga. În cele din urm?, constat?rile, implica?iile ?irecomand?rile sunt furnizate într-un format care permite ca informa?iile s? fieutilizate pentru luarea deciziilor manageriale ?i s? se ac?ioneze direct.

Trebuie subliniat c? cercetarea de marketing este realizat? pentru a ajutamanagementul în luarea deciziilor ?i nu este un mijloc sau un scop în sine.1.2. Conceptul de cercetare calitativ?            Cheia în?elegerii cercet?riicalitative const? în ideea c? mediul încojur?tor este construit social deindivizi care se interac?ioneaz? cu lumea lor. Lumea sau realitatea nu suntfenomene fixe, unice, convenite sau m?surabile care sunt presupuse în cercetarepozitivist?, cantitativ?.             Cercet?torii calitativi suntinteresa?i s? în?eleag? ce sunt acele interpret?ri la un moment dat ?i într-unanumit context. Înv??area modului în care indivizii experimenteaz? ?iinterac?ioneaz? cu lumea lor social?, sensul pe care îl are pentru ei, esteconsiderat o abordare calitativ? interpretativ?.            Informa?iile, exper?ii din industrie?i datele secundare pot s? nu fie suficiente pentru a defini problemacercet?rii.

Uneori trebuie realizat? o cercetare calitativ? pentru a ob?ine oîn?elegere calitativ? a problemei ?i a factorilor ei. Cercetarea calitativ?este nestructurat?, exploratorie în natur?, bazat? pe probe mici, ?i poateutiliza tehnici calitative populare, cum ar fi focus group-urile (interviuri degrup), asocierile de cuvinte (solicitând responden?ilor s? indice primeler?spunsuri la anumite cuvinte stimulatoare, care analizeaz? în detaliugândurile acestora). Pot fi întreprinse ?i alte tehnici de cercetareexploratorie, cum ar fi anchetele pilot cu e?antioane mici de responden?i.            Cercetarea calitativ? este o metod?de cercetare însu?it? în multe discipline academice diferite, în modtradi?ional în ?tiin?ele sociale, dar ?i în cercetarea pie?ei ?i în altecontexte. Cercet?torii calitativi urm?resc s? adune o în?elegere aprofundat? acomportamentului uman ?i motivele care guverneaz? un astfel de comportament.Metoda calitativ? investigheaz? motivul ?i modul de luare a deciziilor, nu doarceea ce, unde, când.

Ace?tia exploreaz? atitudini, comportamente ?i experien?eprin metode precum interviuri sau focus group-uri, încercând s? ob?in? opiniiaprofundate din partea participan?ilor. Prin urmare, probele mai mici, darconcentrate sunt mai des necesare, mai degrab? decât mostrele mari, iar contactulcu ace?ti oameni tinde s? dureze mult mai mult.            Aceasta implic? utilizarea studiului?i colectarea unei variet??i de materiale empirice, cum ar fi studiul de caz;experien?e personale; introspec?ie; povestea vie?ii; interviu; artefacte; texteculturale ?i produc?ii, texte observa?ionale, istorice, interac?ionale ?ivizuale care descriu momentele ?i semnifica?iile obi?nuite ?i problematice învia?a persoanelor.1.

3. Ce este mystery shopping-ul ?Mysteryshopping-ul este un instrument folosit de companii pentru a m?sura calitateaserviciilor, alimentelor ?i experien?a general? a clientului de zi cu zi. Cerereaconsumatorilor pentru servicii mai bune a cunoscut o cre?tere constant? decâ?iva ani.

Companiile se str?duiesc s? satisfac? aceast? cerere datorit? uneifluctua?ii ridicate a angaja?ilor, marjelor de profit reduse ?i cre?teriiconcuren?ei. În acela?i timp, de?inerea ?i men?inerea unei afaceri de succes adevenit mai complex? ?i mai dificil? cu internetul atotputernic care ofer?cump?r?turi 24 din 24 de ore f?r? linii de a?teptare, produse livrate direct încasele consumatorilor ?i mul?i comercian?i din care pot alege. Un serviciueficient ?i prietenos este acum o a?teptare de baz? pentru consumatorii zilelornoastre. MysteryShopping –ul este unul dintre cele mai puternice instrumente disponibilecompaniilor care doresc s?-?i îmbun?t??easc? calitatea serviciilor ?i s? ofereservicii rapide în acela?i timp. Furnizarea de date obiective despre executareaserviciului într-o gam? larg? de loca?ii ?i canale de livrare le permitemanagerilor ?i proprietarilor de companii s? identifice zonele specifice carenecesit? îmbun?t??iri ?i s? recompenseze angaja?ii într-o manier? consecvent??i relevant?. Necesitatea acestei cercet?ri va cre?te doar odat? cu cre?tereacererii clien?ilor pentru servicii de înalt? calitate ?i eficiente. Cu economiaactual? de ast?zi, întreprinderile nu î?i pot permite s? piard? clien?ii.

Astfel, pe m?sur? ce concuren?a în afaceri cre?te, tot a?a este ?i nevoia de mysteryshopping.