Capitolul limitat?. Înregistrare: • Oficiul Na?ional al Registrului

Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Informa?ii generale:  

Denumirea ?i adresa societ??ii:
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

Adresa sediului înregistrat:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Mun.Bucure?ti

Form? juridic? de constituire:  Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.  este persoan? juridic? român?, având forma
juridic? de societate cu r?spundere limitat?.

Înregistrare:

 • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:
J11/2222/2018

 • CUI RO 12345678

 • CAEN 1234   

 Domeniu de activitate:

 Potrivit datelor con?inute în Certificatul de
înregistrare a firmei S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L., obiectul principal de
activitate al societ??ii este comer? cu am?nuntul al altor bunuri noi. 

 S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. efectueaz?
lucr?ri de construc?ii-montaj din domeniul dozatoarelor de cafea, produc?ie
industrial? – producere de elemente prefabricate, distribuire de produse
nealimentare. 

 Scurt istoric al societ??ii:

 Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.
este o societate relativ tân?r? ap?rut? pe pia?a local? ?i zonal? a
prestatorilor de servicii din domeniul comer?ului, anul înfiin??rii
acesteia  fiind 2018.

 Societatea ?i-a început activitatea cu lucr?ri
de mai mic? amploare, dar care prin calitatea execu?iei ?i seriozitatea cu care
au fost abordate angajamentele contractuale cu clien?ii, au adus cel pu?in
capitalul de încredere care s? o recomande pentru noi colabor?ri.

 Capacitatea organiza?iei de a se adapta cu
rapiditate cerin?elor în continu? schimbare ale clien?ilor ?i, în general, ale
pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului a dat posibilitatea contract?rii de
lucr?ri care au presupus un grad sporit de dificultate sau care a presupus
utilizarea de materiale ?i tehnologii noi.

 S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este o firm?
dinamic?, dornic? s?-?i consolideze pozi?ia pe segmentul de pia?? pe care
ac?ioneaz? prin execu?ii de lucr?ri al c?ror element de referin?? s? fie
calitatea

 S.C GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. dispune de
structur? organizatoric? ?i de personal care s? poat? asigur?, în condi?ii de
func?ionare a unui Sistem de Management al Calit??ii, proiectat potrivit
standardului SR EN ISO 9001:2001, desf??urarea conform cerin?elor a activit??ii
de baz?-prestarea de servicii în domeniul comer?ului.

 S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. dispune atât de
utilaje, echipamente specifice activit??ii cât ?i de o infrastructura ce
permite desf??urarea în condi?ii de conformitate a activit??ilor sale.