Capitolul limitat?. Înregistrare: • Oficiul Na?ional al Registrului

Capitolul 1.Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1.

PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.Informa?ii generale:   Denumirea ?i adresa societ??ii:S.

C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. Adresa sediului înregistrat:  str.Abc, nr.

1, sect.1, Mun.Bucure?ti Form? juridic? de constituire:  Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.  este persoan? juridic? român?, având formajuridic? de societate cu r?spundere limitat?. Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234    Domeniu de activitate:  Potrivit datelor con?inute în Certificatul deînregistrare a firmei S.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L., obiectul principal deactivitate al societ??ii este comer? cu am?nuntul al altor bunuri noi.   S.

C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. efectueaz?lucr?ri de construc?ii-montaj din domeniul dozatoarelor de cafea, produc?ieindustrial? – producere de elemente prefabricate, distribuire de produsenealimentare.   Scurt istoric al societ??ii:  Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.

L.este o societate relativ tân?r? ap?rut? pe pia?a local? ?i zonal? aprestatorilor de servicii din domeniul comer?ului, anul înfiin??riiacesteia  fiind 2018.  Societatea ?i-a început activitatea cu lucr?ride mai mic? amploare, dar care prin calitatea execu?iei ?i seriozitatea cu careau fost abordate angajamentele contractuale cu clien?ii, au adus cel pu?incapitalul de încredere care s? o recomande pentru noi colabor?ri.  Capacitatea organiza?iei de a se adapta curapiditate cerin?elor în continu? schimbare ale clien?ilor ?i, în general, alepie?ei serviciilor din domeniul comer?ului a dat posibilitatea contract?rii delucr?ri care au presupus un grad sporit de dificultate sau care a presupusutilizarea de materiale ?i tehnologii noi.  S.

C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este o firm?dinamic?, dornic? s?-?i consolideze pozi?ia pe segmentul de pia?? pe careac?ioneaz? prin execu?ii de lucr?ri al c?ror element de referin?? s? fiecalitatea  S.C GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L. dispune destructur? organizatoric? ?i de personal care s? poat? asigur?, în condi?ii defunc?ionare a unui Sistem de Management al Calit??ii, proiectat potrivitstandardului SR EN ISO 9001:2001, desf??urarea conform cerin?elor a activit??iide baz?-prestarea de servicii în domeniul comer?ului.  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L. dispune atât deutilaje, echipamente specifice activit??ii cât ?i de o infrastructura cepermite desf??urarea în condi?ii de conformitate a activit??ilor sale.