Devlete Selma Öztürk P?nar’dan olu?an 3 ki?ilik nihai

Devlete “katil” dedi, ?imdi devleti temsil edecekA?HM’de görev süresi dolan Türk yarg?ç’?n yerine 3 yeni aday belirlediTürkiye,A?HM’de görev süresi dolan Türk yarg?ç I??l Karaka?’?n yerine 3 yeni adaybelirledi.

Avrupa Konseyi’ne bildirilen listede; Prof. Necati Polat, Prof.Selami Kuran ve ö?retim görevlisi Selma Öztürk P?nar yer ald?AVRUPA ?nsanHaklar? Mahkemesi’nde ( A?HM)görev süresi 30 Nisan 2017’de dolan Türk yarg?ç I??l Karaka?’?n yerine geçecekismin belirlenebilmesi için adayl?k süreci tamamland?. Daha önce önerdi?i 3aday kabul görmeyen Türkiye, 3 yeni isim belirledi.Ba?bakanl?k, Adalet Bakanl???, D??i?leri Bakanl??? müste?ar veya yard?mc?lar?ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri, Yarg?tay ve Dan??tay’dan birer üye veYÖK’ten bir üyeden olu?an Mülakat Komisyonu’nun kar??s?na ç?kt?.  A?HM’YEB?LD?R?LD? 11 -15 Aral?k2017 aras?nda Ankara’da toplanan komisyon, aday adaylar? aras?ndan BakanlarKurulu’na sunulacak 10 ki?ilik listeyi belirleyerek, 18 Aral?k’ta Ba?bakanl?k’ailetti.

Bakanlar Kurulu ise Mülakat Komisyonu’nun önerdi?i listeden nihaiolarak bildirilecek 3 ki?iyi tespit etti. Prof. Dr. Necati Polat, Prof.

Dr.Selami Kuran ve ö?retim görevlisi Selma Öztürk P?nar’dan olu?an 3 ki?ilik nihailiste D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan Avrupa Konseyi’ne bildirildi. AvrupaKonseyi Parlamenterler Meclisi 3 adaydan birini seçecek. Yeni yarg?çbelirlenene kadar Türkiye ad?na 2008’den beri A?HM’de bulunan I??l Karaka?görevine devam edecek.Önceki gün, o isimlerden biriyle ilgili çok ilginç bir geli?me ya?and?. Devlete”katil” diyen 1128 akademisyenden biri olan ve o dönem ODTÜ’de görev yapanNecati Polat, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde Türkiye’yi temsil edecek 3isimden biri olarak tavsiye edildi. E?er A?HM, di?er iki aday yerine Polat’?seçerse, FETÖ’cü ve PKK’l? teröristlerin Türkiye’yi ?ikayet ya?muruna tuttu?uA?HM’de devleti, kendisine “katil” diyen bir isim temsil edecek.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Hatta Türkiyehakk?nda “katil” hükmü verecek. GÜVENL?KSORU?TURMASINDAN GEÇ?R?LMED? M?? NecatiPolat’?n aday gösterilmesi, en çok da sol ve PKK’l? kesimlerde heyecana nedenoldu. Bu kesimin gazete ve internet siteleri, Bakanlar Kurulu oluruyla veD??i?leri Bakanl??? taraf?ndan al?nan tavsiye karar?n?, yine devlete sald?rmakiçin kulland?. Ancak milli kesimler de bu konudaki rahats?zl???n? yüksek sesledile getirdi. Özellikle de, 15 Temmuz sonras? en küçük memuriyete adam al?rkenbile geni? bir güvenlik soru?turmas? yapan devletin, bu ismi nas?l olup daseçti?i tart??ma konusu oldu.B?LD?R?DE ?MZASI VAR- PROF.Necati POLAT: 1963 Elaz?? do?umlu.

ODTÜ Uluslararas? ?li?kiler Bölümüö?retim üyesi. Uluslararas? hukuk, sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisikonular?nda uzman. Polat, 2011 y?l?nda 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gültaraf?ndan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Dan??ma Kuruluüyeli?ine atand?.

Polat’?n çok tart???lan “Bar?? için akademisyenlerbildirisinde” imzas? bulunuyor.ar??için akademisyenler inisiyatifinin busuça ortak olmayaca??z ba?l?kl? bildirisi. an itibariyle*türkiyeli2225, uluslararas? 356 imza mevcut. bildiri metni ?öyle:”bu ülkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak bu suça ortakolmayaca??z!türkiye cumhuriyeti; vatanda?lar?n? sur’da, silvan’da, nusaybin’de, cizre’de,silopi’de ve daha pek çok yerde haftalarca süren soka?a ç?kma yasaklar? alt?ndafiilen açl??a ve susuzlu?a mahkûm etmekte, yerle?im yerlerine ancak bir sava?takullan?lacak a??r silahlarla sald?rarak, ya?am hakk?, özgürlük ve güvenlikhakk?, i?kence ve kötü muamele yasa?? ba?ta olmak üzere anayasa ve taraf oldu?uuluslararas? sözle?meler ile koruma alt?na al?nm?? olan hemen tüm hak veözgürlükleri ihlal etmektedir.bu kas?tl? ve planl? k?y?m türkiye’nin kendi hukukunun ve türkiye’nin tarafoldu?u uluslararas? antla?malar?n, uluslararas? teamül hukukunun veuluslararas? hukukun emredici kurallar?n?n da a??r bir ihlali niteli?indedir.devletin ba?ta kürt halk? olmak üzere tüm bölge halklar?na kar??gerçekle?tirdi?i katliam ve uygulad??? bilinçli sürgün politikas?ndan derhalvazgeçmesini, soka?a ç?kma yasaklar?n?n kald?r?lmas?n?, gerçekle?en insanhaklar? ihlallerinin sorumlular?n?n tespit edilerek cezaland?r?lmas?n?, yasa??nuyguland??? yerde ya?ayan vatanda?lar?n u?rad??? maddi ve manevi zararlar?ntespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararas? ba??ms?zgözlemcilerin y?k?m bölgelerinde giri?, gözlem ve raporlama yapmas?na izinverilmesini talep ediyoruz.müzakere ko?ullar?n?n haz?rlanmas?n? ve kal?c? bir bar?? için çözüm yollar?n?nkurulmas?n?, hükümetin kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yolharitas?n? olu?turmas?n? talep ediyoruz.

müzakere görü?melerinde toplumun geni?kesimlerinden ba??ms?z gözlemcilerin bulunmas?n? talep ediyor ve bu gözlemcileraras?nda gönüllü olarak yer almak istedi?imizi beyan ediyoruz. siyasi iktidar?nmuhalefeti bast?rmaya yönelik tüm yapt?r?mlar?na kar?? ç?k?yoruz.devletin vatanda?lar?na uygulad??? ?iddete hemen ?imdi son vermesini talepediyor, bu ülkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak sessiz kal?p bukatliam?n suç orta?? olmayaca??m?z? beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelenekadar siyasi partiler, meclis ve uluslararas? kamuoyu nezdinde temaslar?m?z?durmaks?z?n sürdürece?imizi taahhüt ediyoruz.”