‘Dirili?: tüm e?itimlere tabi tutuldular. ‘Mehmetçik: Kut-ül Amare’,

‘Dirili?:Ertu?rul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi dizileri ile tarihi yap?mlarda dünyastandartlar?n?n bile üzerine ç?kan TRT, bugünden itibaren ‘Mehmetçik: Kut-ülAmare’ adl? yeni dizisiyle izleyicinin kar??s?na ç?kacak.Dizide; vatan? için her türlü fedakarl??? göze alan Osmanl? Devleti’nin efsanevikomutanlar?ndan Süleyman Askeri’nin komuta etti?i Osmanc?k Taburu ve dizininana karakterlerinden ‘Mehmet’in silah arkada?lar?yla birlikte, zorlu Irakco?rafyas?nda ?ngilizler’e kar?? verdikleri destans? mücadeleleri vekahramanl?klar? konu ediliyor.KUT YEN?DEN ?N?A ED?LD?Dizi, muhte?em prodüksiyonu ile de göz kama?t?r?yor.

TRT’nin ba?ar?l? genel müdürü ?brahim Eren, dizi için ?stanbul Riva’daTürkiye’nin en büyük film platosunun kuruldu?unu belirterek, “Irak’takiKut ?ehri neredeyse yeniden in?a edildi. Bu dev plato d???nda;?stanbul, ?zmir ve ba?ka ?ehirlerdeki tarihi mekanlarda da çal???ld?.Dizi için binlerce çad?r, tüfek, silah ve mühimmat üretildi” ifadelerinikulland?.Eren, bundan sonraki projeler için de ipucu verdi:”Dünya markas? olma yolunda kararl? ad?mlarla ilerliyoruz.Yapt???m?z dizilerde ç?tay? her seferinde yukar? ta??yoruz.

?zlenme oranlar?m?z ve gelen olumlu tepkiler, bizi yeni projeler için ayr?camotive ediyor.’Kut’ül Amare’ ile ba?lad???m?z ‘Mehmetçik’ serisiyle, Birinci Dünya Sava??süresince ya?anan bize ait di?er kahramanl?k öykülerini de ekranata??yaca??z.”OYUNCULARAASKER? E??T?MYap?mc?l???n? Bozda? Film, yönetmenli?ini ise Mustafa ?evki Do?an’?n üstlendi?idizinin ba?rollerinde Kaan Ta?aner, ?smail Ege ?a?maz, ?lker Aksum, GamzeÖzçelik ve Serdar Gökhan yer al?yor. Yap?mda, 35 ana oyuncu ve 160 ki?ilik özelbir aksiyon ekibi yer al?yor.Oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye’nin en iyi askerleri taraf?ndan alt? ayboyunca at binme, gö?üs gö?se çarp??ma ve çöl ?artlar?nda mücadele gibi 19’uncuyüzy?ldaki Osmanl? askerlerinin ald??? tüm e?itimlere tabi tutuldular.’Mehmetçik: Kut-ül Amare’, bu ak?am 20.00’de TRT 1’deki ilk bölümüyle izleyicikar??s?na ç?kacak.