‘Dirili?: tüm e?itimlere tabi tutuldular. ‘Mehmetçik: Kut-ül Amare’,

‘Dirili?:
Ertu?rul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi dizileri ile tarihi yap?mlarda dünya
standartlar?n?n bile üzerine ç?kan TRT, bugünden itibaren ‘Mehmetçik: Kut-ül
Amare’ adl? yeni dizisiyle izleyicinin kar??s?na ç?kacak.
Dizide; vatan? için her türlü fedakarl??? göze alan Osmanl? Devleti’nin efsanevi
komutanlar?ndan Süleyman Askeri’nin komuta etti?i Osmanc?k Taburu ve dizinin
ana karakterlerinden ‘Mehmet’in silah arkada?lar?yla birlikte, zorlu Irak
co?rafyas?nda ?ngilizler’e kar?? verdikleri destans? mücadeleleri ve
kahramanl?klar? konu ediliyor.

KUT YEN?DEN ?N?A ED?LD?
Dizi, muhte?em prodüksiyonu ile de göz kama?t?r?yor.
TRT’nin ba?ar?l? genel müdürü ?brahim Eren, dizi için ?stanbul Riva’da
Türkiye’nin en büyük film platosunun kuruldu?unu belirterek, “Irak’taki
Kut ?ehri neredeyse yeniden in?a edildi. Bu dev plato d???nda;
?stanbul, ?zmir ve ba?ka ?ehirlerdeki tarihi mekanlarda da çal???ld?.
Dizi için binlerce çad?r, tüfek, silah ve mühimmat üretildi” ifadelerini
kulland?.
Eren, bundan sonraki projeler için de ipucu verdi:
“Dünya markas? olma yolunda kararl? ad?mlarla ilerliyoruz.
Yapt???m?z dizilerde ç?tay? her seferinde yukar? ta??yoruz.
?zlenme oranlar?m?z ve gelen olumlu tepkiler, bizi yeni projeler için ayr?ca
motive ediyor.
‘Kut’ül Amare’ ile ba?lad???m?z ‘Mehmetçik’ serisiyle, Birinci Dünya Sava??
süresince ya?anan bize ait di?er kahramanl?k öykülerini de ekrana
ta??yaca??z.”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

OYUNCULARA
ASKER? E??T?M
Yap?mc?l???n? Bozda? Film, yönetmenli?ini ise Mustafa ?evki Do?an’?n üstlendi?i
dizinin ba?rollerinde Kaan Ta?aner, ?smail Ege ?a?maz, ?lker Aksum, Gamze
Özçelik ve Serdar Gökhan yer al?yor. Yap?mda, 35 ana oyuncu ve 160 ki?ilik özel
bir aksiyon ekibi yer al?yor.
Oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye’nin en iyi askerleri taraf?ndan alt? ay
boyunca at binme, gö?üs gö?se çarp??ma ve çöl ?artlar?nda mücadele gibi 19’uncu
yüzy?ldaki Osmanl? askerlerinin ald??? tüm e?itimlere tabi tutuldular.
‘Mehmetçik: Kut-ül Amare’, bu ak?am 20.00’de TRT 1’deki ilk bölümüyle izleyici
kar??s?na ç?kacak.