Een kan men betreden zonder dat hij/zij door

Een belangrijk onderdeel van de veiligheid op een vliegveldis hetgeen buiten de terminal, waarmee de weginrichtingen, de start- enlandingsbanen en de liggingen van de gebouwen worden bedoeld.

Allereerst zijnde liggingen van de gebouwen zoals het brandweergebouw, de terminal, het ATC-gebouwerg belangrijk. Er moet een goede communicatie zijn tussen het ATC-gebouw enhet brandweer gebouw, omdat er bij een ongeluk snel gehandeld moet worden. Liggingvan gebouwen in KaunasDe verkeerstoren is een van debelangrijkste gedeelten op een vliegveld.                                Een verkeerstoren is de hoge toren opeen vliegveld, vanwaar opstijgende, landende en taxiënde vliegtuigenbegeleid worden door de verkeersleiders. Verkeerstorens steken doorgaans bovenalle andere gebouwen op de luchthaven uit, om de verkeersleider(s) in de toren vrijuitzicht te geven over al het verkeer op de luchthaven.

Zolang deverkeersleider zicht heeft op de runways, is dit zijn primaire bron vaninformatie. Loopt het zicht terug, dan wordt hij gedwongen meer op basis vanschermen en procedures te gaanwerken. Ter compensatie worden dan grotere veiligheidsmarges gehanteerd,waardoor minder toestellen per uur kunnen starten en landen en ook taxiëndverkeer vertraagd wordt. Bij slechte weersomstandigheden leidt tot al snel totvertragingen, wat als vervelend beschouwd kan worden. Eigenlijk wordt hieralleen maar aangegeven dat de strenge veiligheid goed gehanteerd wordt. Door dehoogte van de toren kunnen er op het eerste gezicht op de grond primazichtcondities heersen, terwijl de verkeersleider al weinig tot niets ziet,doordat zij bijvoorbeeld net boven de mist zitten.

Het gebouw van de luchtverkeersleidings kan men betredenzonder dat hij/zij door een security poort hoeft. Er is echter wel een receptieen beveiligde deuren, die alleen geopend kunnen worden door medewerkers met eenpasje. Het gebouw ligt vrij ver van het Fire Department gebouw af en daardooris het belangrijk dat zij een goede communicatieverbinding hebben met elkaar.Dit gebeurt door middel van een radioverbinding en zo hoeft deluchtverkeersleiding maar op 1 knop te drukken om deze verbinding te maken metde brandweer of de terminal. Het ATC-gebouw, oftewel deverkeerstoren, heeft zicht over het hele vliegveld. Zo kun je vanuit deluchtverkeersleiding bijna alles zien wat er op het vliegveld gebeurt.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Zo is ergoed zicht op de terminal, het brandweergebouw, de apron en de start- enlandingsbanen. De terminal bevindt zich rechts naast de luchtverkeersleiding,gezien vanuit het vooraanzicht (zie figuur). De luchtverkeersleiding heeft hiergoed zicht op en kan dus gemakkelijk de brandweer inschakelen as er ietszichtbaar is bij de terminal. Daarnaast is de weginrichting tussen de gebouwengoed waardoor het gemakkelijk is om met de brandweerwagens van het ene gebouwnaar het andere gebouw te gaan. Voor de toren naast de runway bevindt zich een apron, waar vliegtuigen worden gestald om te wachten op hunonderhoud.

Op de apron wordt de tank weer gevuld, het vliegtuig gecontroleerd opeventuele beschadigingen, de bagage uitgeladen en de passagiers stappen hierhet vliegtuig in en uit.Naast de terminal bevindtzich het brandweer gebouw. Hierin staan 4 verschillende brandweerwagens metverschillende doelen. 2 van de 4 voertuigen komen uit de jaren 70 en zijn daardoorook minder bruikbaar. Daardoor heeft de brandweer de afgelopen jaren 2 nieuwerebrandweerwagens aangeschaft.

De 8 beschikbare brandweerlieden zetten zich naasthet beroep als brandweerman, ook in voor andere activiteiten op Kaunas Airport.Zo besturen ze verschillende voertuigen of verrichten ze verschillende anderewerkzaamheden.Het brandweergebouw bevindt zich in het midden ten opzichtevan de runway. Hiervoor is gekozen, zodat medewerkers het snelst naar het beginof het einde van de runway kunt komen. Zo kost het 5 tot 6 minuten om van deFire Department naar het begin of einde van de runway te komen.

Naast de brandweer(oosten) staan de onderhoudsgebouwen van RyanAir en WizzAir. In deze gebouwenkunnen zij aan de vliegtuigen werken als hier problemen mee zijn. Hier zijnenkele monteurs aanwezig, die alles van de bouw van een vliegtuig afweten: de vliegtuigengineers. Doordat deze monteurs 24/7 aanwezig zijn, wordt er op een zekeremanier altijd veiligheid gegarandeerd en dat kleine technische mankementen snelgerepareerd kunnen worden. Een vliegtuig wordt echter niet na elke vluchtgecheckt, omdat dit te veel tijd en geld kost. Achter het gebouw van RyanAir is een security plek. In ditkleine gebouw zitten altijd 2 a 3 personen die iedereen controleren op illegalespullen. Alle werknemers of gasten moeten door de security poort voordat ze hetterrein op mogen.

Naast deze poort word je ook nog gefouilleerd en krijg je eenpasje zodat ze weten dat je gecontroleerd bent. Dagelijks komen er honderdenmensen langs deze security plek. InrichtingEindhoven Airport                                         De verkeerstoren is op Eindhoven Airport anders geplaatstdan op Kaunas Airport.

Zo ligt deze toren verder van de terminal af endichterbij de brandweer. De brandweer en de verkeerstoren liggen ongeveer 500meter van de terminal af en het kost dus wat meer tijd om van het ene gebouwnaar het andere gebouw te gaan. Wel heeft de verkeerstoren een goed uitzicht ophet gehele vliegveld, zoals alle gebouwen en landingsbanen. De verkeerstoren iswel centraal geplaatst, dus midden op de landingsbanen. Dit zorgt voor een goedzicht op de opstijgingen en landingen van de vliegtuigen. Naast deverkeerstoren bevindt zich de brandweer. Debrandweer op Eindhoven Airport heeft meer personeel en meer voertuigen danKaunas Airport. Zo heeft de brandweer in Eindhoven ook nieuwere wagens danKaunas.

Dit komt ook mede door het feit dat Eindhoven Airport groter is danKaunas Airport en daardoor dus beter en meer materiaal nodig heeft. Ook de brandweerbevindt zich centraal op de landingsbanen. Hiervoor is gezorgd, zodat de eisvan 3 minuten behaald kan worden. De terminal in Eindhovenligt verder van het brandweergebouw af dan in Kaunas (zie figuur hiernaast).Deze ligt aan het begin van runway 21. Dat is erg gunstig, aangezien deze baanveel gebruikt wordt, wat korte taxitijden oplevert. Echter als de wind genoegdraait, zal de andere kant van de baan (runway 03) actief worden om op testijgen of te landen. Vliegtuigen landen en stijgen namelijk altijd zoveelmogelijk tegen de wind in op, zodat ze hierdoor niet kunnen worden ‘meegenomen’.

De baannummers geven in graden aan in welke richting een vliegtuig vliegt. Alsze dus bijvoorbeeld naar de andere kant van de baan taxiën, draaien zeeigenlijk 180 graden. Als je de nummers van de runways van elkaar aftrekt, komje ook tot deze conclusie: 21 – 03 = 18.  Omgevingrondom vliegveldOp een vliegveld moet genoeg veiligheid zijn. Dit geldtnaast de gebouwen waarin passagiers komen ook voor de omgeving rondom hetvliegveld.

Zo moet er veiligheid gegarandeerd zijn bij bijvoorbeeld de start-en landingsbanen, de weginrichting en de verkeersregels. Ook moet ergecommuniceerd kunnen worden met andere vliegvelden.  Communicatie                                                                                                                                          De communicatie tussen vliegvelden vindt plaats via de zogeheten ICAO-codes. Datzijn vier letterige codes die verwijzen naar vliegvelden. Zo begint elk Nederlands vliegveld metde code EH, gevolgd door 2 letters die kenmerkend zijn voor datvliegveld.

Voorbeelden: ·        EHAM: Amsterdam Schiphol Airport. EH betekent in Nederland, en AM staat voorAmsterdam.·        EHEH: Eindhoven Airport. EH betekent in Nederland, en de 2e EHstaat voor Eindhoven.

·        EYKA: Kaunas Airport. EY is de begincode voor Litouwen, gevolgd door KA watstaat voor Kaunas. EASAHet communiceren met andere vliegvelden is erg belangrijk.Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een vlucht verplaatst moet worden, endaarvoor is een lidmaatschap van de EASA (European Aviation Safety Agency)noodzakelijk. Naast Kaunas Airport is ook Eindhoven Airport lid van de EASA.Dit komt doordat Litouwen en Nederland beide in de Europese Unie zitten. Deluchtverkeersleiding van Eindhoven Airport heeft dus gemakkelijke communicatiemet Kaunas Airport.

Het lidmaatschap van de EASA zorgt ervoor dat erduidelijkheid is rondom de vliegvelden. Wanneer er niet geland kan worden opKaunas Airport, bijvoorbeeld door een ongeluk, weersomstandigheden of doordat ereen probleem heerst bij landingsbanen, kan er uitgeweken worden naar Vilnius(Litouwen), Riga (Letland) of Warschau (Polen). Hierdoor wordt er gezorgd voorde veiligheid van de passagiers, want als zij bij een verslechterde landingsbaanzouden landen, zou dat kunnen leiden tot een ongeluk en paniek(aanvallen) bijpassagiers.Naast de brandweer ophet vliegveld heeft Kaunas Airport ook nog een goede communicatie met de localebrandweer en de ambulance. Deze bevinden zich in de stad Kaunas. Er zijn dusgeen ambulance en verplegers aanwezig op Kaunas Airport.

 Dewegen (start- en landingsbanen, weginrichting)Bij het inrichten van het ‘wegen/grondwerk’ rondom eenvliegveld moet natuurlijk met veel rekening gehouden worden. Dit wordt gedaanvolgens de eisen van de EASA: er moet rekening gehouden worden met de afstandentussen de aprons en tussen de vliegtuigen bij het parkeren. Deze staan aangegevenmet rode strepen op het asfalt. De gele strepen begeleiden het vliegveld overde taxiways, zodat ze mooi gestroomlijnd hun weg naar of vanaf de baan kunnenafleggen. Niet iedereen mag zomaar op het asfalt binnen het vliegveld(landingsbanen etc.) rijden.

Hier is een speciale licentie voor nodig.Medewerkers moeten altijd een pasje bij zich hebben om met een voertuig temogen rijden binnen het vliegveld. Dit zorgt ervoor dat er alleen mensenrondrijden met bepaalde vaardigheden die op een goede manier kunnen handelen bij verschillende omstandigheden,zoals een ongeluk. Ook kennen zij bijvoorbeeld de verkeersregels van devliegtuigen en weten zijn wat ze moeten doen bij rood of blauw licht.