Güvenlik etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zda olacak

GüvenlikUzman? ?brahim Kele?, terör ordusu karar? alan ABD’nin art?k Türkiye’yi direkttehdit etti?ini vurgulayarak, Ankara’n?n 1974’teki takti?ini hat?rlatt?.

ABD Türkiye’yitehdit ediyor!ABD’ninterör ordusu deste?ine tepki ç?? gibi büyüyor. Uzmanlara göre ABD’nin s?n?rayerle?tirece?i otuz bin asker Türkiye için aç?k bir tehdit durumunda.TürkiyeSuriye s?n?r?na terör ordusu kuraca??n? aç?klayan ABD’nin sinsi plan? her geçengün gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Güvenlik uzmanu ?brahim Kele? yapt???de?erlendirmede ABD’nin ald??? bu karar?n Türkiye’yi tehdit etti?inin alt?n?çizdi. Ve Ankara’n?n 1974’teki takti?ini gündeme getirdi.

B?R? DUR DEMEL?Kele?’in de?erlendirmelerinde en çarp?c? aç?klamalara yer verdi. 30bin askerin s?n?ra yerle?tirilmesi demek bir güvenlik önlemi de?il ordukuruldu?unun habercisidir dedi. Kele? birileri bu skandala dur demezse 35y?ld?r son nefesimize kadar mücadele etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zdaolacak de?erlendirmesinde bulundu. Öte yandan a??r silahlarla donat?lm?? bu ordunun PKK/PYD, fiilenSuriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamas?yladevletle?tiriliyor. ‘Ne olmu?, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz.Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye aya?? tamamland???nda, s?ra ?ran veTürkiye’nin bölünmesine gelecektir dedi. Kele?, ABD ve koalisyonülkelerine DEA?’la mücadele için aç?lan Diyarbak?r ve ?ncirlik üslerindekioperasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerekti?ini söyledi.DEFAKTO PKK DEVLET?Türkiye’nin 90’l? y?llarda Irak’ta Saddam Hüseyin’eyönelik operasyon ad? alt?nda topraklar?nda konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün KuzeyIrak’ta defakto bir PKK devletine zemin haz?rlamas? gibi DEA?’la mücadele ad?alt?nda Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e aç?lan bir PKK koridoru olu?turulmas?naF?rat Kalkan? ile izin vermedi?ine dikkat çeken Kele?, ?öyle devam etti: “Buüsler, DEA?’la mücadele için aç?lm??sa ?imdi bu mücadele bitti?ine göremisyonunu da tamamlam??t?r.

DEA?’la mücadele ad? alt?nda ABD ve koalisyonülkelerine aç?lan üslerden DEA? operasyonu ad? alt?nda Suriye ve Irak’tafaaliyete izin verilmeyebilir.”L?STE DI?I MALZEME VARTürkiye’nin daha önce K?br?sBar?? Harekat? s?ras?nda 1974’te ?ncirlik Üssünü kapatt???na dikkat çekenKele?, ?unlar? söyledi: “ABD, Türkiye’yi art?k direkt tehdit ediyor ve Türkiye’ninelindeki seçeneklerden biri ?ncirlik Üssü’nün kapat?lmas?d?r. ABD, art?kgizleme gere?i de duymadan aç?kça ‘PKK’y? Türkiye’nin s?n?r kom?usu yap?yorum’diyor. ABD, Suriye’de say?s?z üs kursa da Ortado?u’daki ana lojistik üssü?ncirlik’tir, kapat?rsan?z can?n? yakars?n?z. PKK/PYD’ye lojistik deste?i deetkilersiniz. ABD’nin, bu üslerde zaman zaman verdikleri listenin d???ndamalzeme ta??d??? belirlendi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

PYD’ye silah sevkiyat?nda ?ncirlik Üssükullanabilir. Bir iki yakalars?n, hepsini önleyemezsin.”