Josef industrialisering i landet. Da blei bøndene samlet

 Josef Stalin blei født i byen Gori som etterhvert har nå blitt Georgia. Stalin studerte og ville bli prest dette var etterpress fra foreldrene men endte opp tilslutt med å bli diktator. I 1922 fikkStalin Stalin rollen som generalsekretær i bolsjevikpartiet. Motstanderen hansmente dette var uinteressant men fra denne posisjonen han kunne han utpeke dehan ville til å bli partisekretærer. Som betydde at han kunne velge selv de somstøttet ham. Dette var en av grunnene at det var Stalin og ikke Trotskij som overtoketter Lenins død. Etter at Stalin ble diktator ledet han Sovjetunionen fra 1928til han døde i 1953.

 Etter hvert prøvde Stalin å overta heltestatusen Lenin hadde oppbygget seg. Etter Lenins død i 1924 blei makten deltmellom Stalin, Grigorij Zinovjev og Lev Kamenjev. Med hjelp av disse personene greideStalin å utmanøvrere og vinne over Trotskij.

Alle trotskister blei da stempletsom avvikere og motstandere av partiet som satte de et stempel som landssvikere.Det gikk da ikke lenge før at Zinovjev og Kamenjev ble ekskludert fra partiet.Stalin tok nå å adopterte deretter trotskistenes økonomiske politikk oginnførte en såkalt femårsplan, der målet til Stalin var å prøve å få rask industrialiseringi landet. Da blei bøndene samlet i kollektivbruk og statsbruk som skulle fungeresom fabrikker. De som protesterte mot endringene, ble sendt i tvangsarbeidsleire.For å få enda flere tilhengere på sin side satte han også i gang enalfabetiseringskampanje som også ble kombinert med propaganda. Det meste av dettillate lesestoffet gikk gjennom en svært streng sensur og forherligetselvfølgelig Stalin og partiet.  Stalin er mest kjent for moskvaprosessene.

Disse prosessene gikk ut på å gi dødsstraff til flesteparten av Leninstidligere medarbeidere. Det var kun de få som tilsto som fikk lov til å blistillt for retten, men de som tilslutt tilsto hadde ofte blitt torturert ogeller fått familiene deres utsatt for vold og trusler. Stalin innførteetterhvert et angiverisystem der hovedsakelig barn ble belønnet for å giinformasjon om foreldre og lærere.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Grunnen til at Stalin gjennomførte disseforskjellige prosessene var for å sikre sin makt i partiet og for å stillesterkt videre. Med hjelp av disse prosessene klarte han å fjerne allemotstandere i partiet og da kunne skape en ny generasjon som støttet hamukritisk og som støttet hans stilling som leder av staten. Det regnes at ca. 15millioner døde som en følge av Stalin sin lederstilling bare i 1930- årene. NårStalin innførte ny “”demokratisk”” grunnlov førte den til at Sovjetunionen bleien totalitær stat. Som vil si at all makten lå hos partiet til Stalin. Stalin bletil slutten av 1930-årene dyrket som en gud. Stalin utga også nå en ny partihistorieder han selv hadde hatt hovedrollen under revolusjonen.

Trotskij blei gjennompartiet og propaganda fremstilt som djevelen. Stalin og partiet hadde allkontroll i samfunnet alt i fra hva som skulle bli vist til hva det skulle blisolgt i butikkene. I de årene Stalin som leder var han i de øvresammfunssjiktene i Russland og blant kommunister i andre land fremsto han somen stor og rettferdig leder og en mann som alle mange forskjellige kvaliteter.

Iettertid har det då vist seg at det lå mye grums under overflaten.