Kimyasal Kimyasal peeling muayenehane ortam?nda uygulanabilir. Ameliyathane ?artlar?

Kimyasal PeelingCildimiz birçok iç ve d??etken yüzünden zamanla y?pran?r.

?nce k?r???kl?klar, lekeler ve sivilce izleri cildimizinkalitesini dü?ürmekte ve oldu?undan ya?l? görünmesine sebep olur. Kimyasal peelingyani kimyasal soyucular bu anlamda cilt kalitemizi artt?rabilmemiz için cildinüst tabakas?n? soyarlar ve alttan daha taze bir cildin ortaya ç?kmas?n?sa?larlar. Sivilce izlerinin üst tabakalar soyuldukça azald???n? ve güne? lekelerininsoyulan tabakalar sonras?nda görünümünün hafifledi?ini gözlemleyebiliriz.Kimyasal peeling ile soyulan üst tabakan?n yerini alttan gelen taze doku al?rve bu sayede cildimiz gençle?mi? olur.  Kimyasal peeling nas?l uygulan?r? Kimyasal peelinguygulamalar?nda amaca göre soyulmak istenen derinlik belirlenir öncelikle.

Bua?amadan sonra uygun olan peeling seçilir. Kimyasal peelingler içerdiklerimaddelere göre s?n?flara ayr?l?rlar ve uygulamalar? da buna göre farkl?l?kgösterir. Kimyasal peeling sonras?nda istenilen katmana kadar cilt soyulur ve alttandaha pürüzsüz ve taze bir cilt gelir.

Kimyasal peeling uygulama s?ras?nda neler beklenir?Kimyasal peeling muayenehaneortam?nda uygulanabilir. Ameliyathane ?artlar? gerektirmez. Kimyasal peelinguygulamalar? esnas?nda yanma ve batma duygusu hissedilir. Bir vantilatör yard?m?ile bu duygu hafifletilir. Kimyasal peeling uygulamas?ndan hemen sonra ciltte k?zar?kl?kve ödem olu?ur. Kimyasal peeling sonras?nda ciltte nas?l de?i?iklikler olur? Yüzeysel soyma yapankimyasal peelingler ayda bir uygulanabilirken orta derecede soyma yapankimyasal peelinglerin y?lda iki kez uygulanmas? önerilmektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Kimyasalpeeling uygulanmas? esnas?nda ciltte hafif batma hissi ve yanma hissi duyulmas?normaldir.  Yüzeysel yap?lan kimyasalpeelingler de sosyal ya?am? etkilemeyecek kadar kuruluk, k?zar?kl?k vekabuklanma gözlemlenir. Yüzeysel kimyasal peelingler de k?zar?kl?k, kabuklanmave kuruluk çok az olur ve günlük ya?am?, çal??ma hayat?n? engellemez. Ortadereceli kimyasal peelingler sonras?nda soyulma ve k?zar?kl?k bir hafta kadarsürebilmektedir. ??lem sonras?nda hastan?n mutlaka güne? koruyucu ve günlüknemlendirici kullanmas? önerilmektedir.

Kimyasal peelingin beklenen etkisi olancanl? ve daha parlak bir cilde kavu?mak ise sadece bir hafta sonra mümkünolacakt?r.