Kimyasal Kimyasal peeling muayenehane ortam?nda uygulanabilir. Ameliyathane ?artlar?

Kimyasal Peeling

Cildimiz birçok iç ve d??
etken yüzünden zamanla y?pran?r. ?nce k?r???kl?klar, lekeler ve sivilce izleri cildimizin
kalitesini dü?ürmekte ve oldu?undan ya?l? görünmesine sebep olur. Kimyasal peeling
yani kimyasal soyucular bu anlamda cilt kalitemizi artt?rabilmemiz için cildin
üst tabakas?n? soyarlar ve alttan daha taze bir cildin ortaya ç?kmas?n?
sa?larlar. Sivilce izlerinin üst tabakalar soyuldukça azald???n? ve güne? lekelerinin
soyulan tabakalar sonras?nda görünümünün hafifledi?ini gözlemleyebiliriz.
Kimyasal peeling ile soyulan üst tabakan?n yerini alttan gelen taze doku al?r
ve bu sayede cildimiz gençle?mi? olur.  
Kimyasal peeling nas?l uygulan?r?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kimyasal peeling
uygulamalar?nda amaca göre soyulmak istenen derinlik belirlenir öncelikle. Bu
a?amadan sonra uygun olan peeling seçilir. Kimyasal peelingler içerdikleri
maddelere göre s?n?flara ayr?l?rlar ve uygulamalar? da buna göre farkl?l?k
gösterir. Kimyasal peeling sonras?nda istenilen katmana kadar cilt soyulur ve alttan
daha pürüzsüz ve taze bir cilt gelir.

Kimyasal peeling uygulama s?ras?nda neler beklenir?

Kimyasal peeling muayenehane
ortam?nda uygulanabilir. Ameliyathane ?artlar? gerektirmez. Kimyasal peeling
uygulamalar? esnas?nda yanma ve batma duygusu hissedilir. Bir vantilatör yard?m?
ile bu duygu hafifletilir. Kimyasal peeling uygulamas?ndan hemen sonra ciltte k?zar?kl?k
ve ödem olu?ur.

 

Kimyasal peeling sonras?nda ciltte nas?l de?i?iklikler olur?

Yüzeysel soyma yapan
kimyasal peelingler ayda bir uygulanabilirken orta derecede soyma yapan
kimyasal peelinglerin y?lda iki kez uygulanmas? önerilmektedir. Kimyasal
peeling uygulanmas? esnas?nda ciltte hafif batma hissi ve yanma hissi duyulmas?
normaldir.  Yüzeysel yap?lan kimyasal
peelingler de sosyal ya?am? etkilemeyecek kadar kuruluk, k?zar?kl?k ve
kabuklanma gözlemlenir. Yüzeysel kimyasal peelingler de k?zar?kl?k, kabuklanma
ve kuruluk çok az olur ve günlük ya?am?, çal??ma hayat?n? engellemez. Orta
dereceli kimyasal peelingler sonras?nda soyulma ve k?zar?kl?k bir hafta kadar
sürebilmektedir. ??lem sonras?nda hastan?n mutlaka güne? koruyucu ve günlük
nemlendirici kullanmas? önerilmektedir. Kimyasal peelingin beklenen etkisi olan
canl? ve daha parlak bir cilde kavu?mak ise sadece bir hafta sonra mümkün
olacakt?r.