Kuzu 4- Vitamin Deposudur Potasyum, sodyum, B1, B2

Kuzu Kula?? Mantar?, Kullan?m? ve Faydalar?Ülkemizde yeti?en bir çok mantar türünden biri de ”kuzukula?? mantar?” d?r.

Sevilerek tüketilen kuzu kula?? mantar?, halk aras?ndankuzu göbe?i mantar? olarak da bilinmektedir. Lezzeti  bak?m?ndan oldukça be?enilerek tüketilen bumantar türü, bir çok ki?i taraf?ndan bilinmez. Hakk?nda bilgi sahibi olmayan ki?iler,mantar? tüketmek konusunda tereddüt ya?ayabilirler.

Bu yüzden hakk?nda bilgisahibi olan ki?ilerce toplanmal? ve tüketilmelidir.Kuzu  kula?? mantar?, Toroslardayeti?ir ve oldukça az bulunur. Mart, nisan aylar?nda ya?murdan sonra, gürgen ,me?e ve ceviz a?açlar? diplerinde görülürler. Hem ya? hem de kuru halitüketilebilir.

Oldukça pahal? bir mantar çe?idi olan bu mantar?n kilosu 800 ile1000 lira aras?nda de?i?mektedir. Bu kadar pahal? bir mantar?n ra?betgörmesinin sebebi oldukça faydal? olmas?ndand?r. Nas?l Kullan?l?r?Türk mutfa??n?n al???k olmad??? bir lezzet olan kuzu kula??mantar?n?n, sa?l?k aç?s?ndan çok faydal? olmas? tüketimini yayg?nla?t?rm??t?r.Bu mantar?n en lezzetli  ve verimlitüketim ?ekli, kavurmas?d?r. Kuzu  kula??mantar? kavurmas? oldukça basit ?ekilde haz?rlanan bir yemektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Mantarlar?,s?v? ya?da kuru so?an ile kavurmak yeterlidir. ?stenirse üzerine göz karar?karabiber eklenebilir.Faydalar? Nelerdir?1-     Vücut Direncini Artt?r?rKuzu  kula?? mantar?,tüketildi?inde vücudun daha uzun süre dinç kalmas?n? sa?lamaktad?r. Özellikleyorgunluk ve bitkinlik ?ikayeti  ya?ayanlar?ntüketmesi oldukça faydal? olacakt?r. Ayr?ca vücut direncini artt?r?c? etkisininyan?nda, zihinin daha iyi çal??mas?na da katk? sa?lar.2-     Kan YaparAnemi  gibi kans?zl?khastal??? ?ikayeti ya?ayanlar için kan yap?c? özelli?e sahip bir mantarçe?ididir. Kan oran?n?n eksikli?ine göre kuzu kula?? mantar? tüketimi deartt?r?labilir.3-     Ba??rsaklar?n Çal??mas?n? DüzenlerKal?n ba??rsak ve ince ba??rsaktaki sorunlar? k?sa sürede çözer.

Sindirimi kolayla?t?r?r.4-     Vitamin DeposudurPotasyum, sodyum, B1, B2 ve C vitaminleri aç?s?ndan oldukçazengindir. ?nsanlar bu vitaminleri kuzu kula?? mantar?ndan rahatça alabilirler.5-     K???n Hastal?klardan KorurK?? aylar?nda ya?anan hastal?klar?n ba?l?ca sebebi, vücudunba????kl?k sisteminin zay?f olmas?d?r. Hastal?klardan korunman?n tek yolu iseba????kl?k sistemini güçlü tutmaktan geçmektedir. Bolca A ve C vitaminial?nmas? gerekir.

Bu vitaminler kuzu kula?? mantar?nda bolca mevcuttur.6-     Kemik Geli?imine Katk? Sa?larKemik ve kas geli?imi içinprotein besini çok önemlidir. Özellikle yeterince et tüketmeyenlerin ve  çocuklar?n kemik geli?imi aç?s?ndan kuzukula?? mantar? tüketmeleri tavsiye edilir.7-     Göz Sa?l???n? KorurB2 vitamini eksikli?i çe?itli göz rahats?zl?klar?na yolaçabilir. Kuzu kula?? mantar?, B vitaminleri bak?m?ndan zengin oldu?u için gözhastal?klar?na yakalanmay? önler.