Mekan duvarla dik aç? ya da hafif bir

Mekan ve plan bize elveriyor ise, ziyaretçikap?y? geçer geçmez kar??daki duvar?n tümünü görmesi çok daha iyi olacakt?r. ?uhalde,girer girmez ziyaretçinin gözlerinin kama?mamas? için kap?y?, pencerekar??s?na koymak iyi bir fikir olmaz.Sergi salonlar?n boyut ve ?ekillerinegelince, bunlar? ziyaretçinin dikkatini çekmek için de?i?tirmek gerekti?ine ve bundan ba?ka bu de?i?ikli?in, sergidekieserler göz önünde tutularak yap?lmas?n?n uygun oldu?una kanaat getirilmi?tir.Tavandan ayd?nlatma salona daimauydurabildi?inden, büyük bir ?ekil çe?itlili?inin ortaya ç?kmas?na sebeb olmaz.

(dik-dörtgen,çokgen,daire v.b.). Bu bölümlerle bölünmü? olsalar bile, tek birtavan penceresiyle ayd?nlat?lan uzun ve dar salonlardan kaç?nmak yerinde olur;bu sonradan estetik ve kullan??l? olmad??? ortaya ç?kan bir bulu?tur. Bunungibi,kö?eleri yuvarlak, dik-dörtgen salonlar?nda modas? geçmi?tir; gerçektengizli kö?elerin yok olu?u ve ?????n daha devaml? bir sahaya iyi payedilmesiintiba? bir üstünlük te?kil ediyorduysa da, buna kar??l?k etkisi monotondur vegöze ho? de?ildir.Duvardan ayd?nlatma, duvarlar?na ?????ne?ik olarak dü?tü?ü az derin salonlar ister; pencereler büyüdükçe, kar??duvardaki e?ya üstünde ?????n yans?masn?n? önlemek daha da güçle?ir.

Bu cinssimetrik olmayan salonlar? çekiçi k?lman?n çok zahmet verici oldu?una ?üpheyoktur. Gerek sahan?n boyutlar? aras?ndaki ba??nt?lara özel bir dikkatsarfetmek, gerekse duvarlar? ve tavan? de?i?ik renklere boyamak süretiyle birsalonlara iyi bir ki?ilik kazand?rmak ve onlar? ahenkli k?lmak için iyi birmimar?n bütün zevkini ve kabiliyetini ortaya dökmesi gerekecektir.Yandan ayd?nlat?lm?? iki salonu birbirineba?layan kap?, iki duvar?n birle?me yerinde normal olarak hiçbir e?yan?nsergilenmeyece?i karanl?k bir aç? bulunaca??ndan, pencerelerin aç?ld??? duvar?nyak?n?nda yer olacakt?r. Fakat ???k dik ya da nispeten dar pencerelerden girmekyerine, duvar?n bütün uzunlu?u boyunca aç?lm?? caml? bir band’dan geliyor ise,o zaman mesele hiç de ayn? de?ildir. Bu durumda d?? duvarla dik aç? ya da hafifbir dar aç? yapan iki cidar bütün uzunluklar? boyunca ayd?nlat?lm??olaca??ndan, kap?lar kar?? uca konabilir; böylece odaya bir derinlik verilmi?olur.

Bir salonun ?ekli karara ba?lan?rken, karebir salonun, belli bir büyüklük a??ld?ktan sonra (7mx7m civar?nda), istermaliyet bak?m?ndan, (çat?n?n direkleri aras?ndaki mesafe), isterse-özellikleresim tablolalar? bahse konu oldu?undan, sanat eserlerinin memnuniyet vericibir takdimi için eldeki bo? sahas?n?n kullan?lmas? bak?m?ndan olsun, hiçbirüstünlük göstermedi?ini göz önünde bulundurmak gerekir.Bazen fevkalade  ilgi çekiçi ve çok de?erli bir eserin bütündikkati çekmesi ve dikkati kendi üstünde toplamas? için ayr? bir salonayerle?tirilmesi iyi olur. Salonun fazla geni? olmas?na ihtiyaç yoktur;serbestçe gezebilecek kadar yer kalmas? ?art?yla içinde sadece bir eserinbulunabilmesi yeter. Buna kar??l?k,devaml? sergi salonlar? büyük boyutluolabilirler,ama geni?likleri 10 m.den,yükseklikleri 4 ila 6 m.den veuzunluklar? 20 ila 25 m.den fazla olmamal?d?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team