Mekan duvarla dik aç? ya da hafif bir

Mekan ve plan bize elveriyor ise, ziyaretçi
kap?y? geçer geçmez kar??daki duvar?n tümünü görmesi çok daha iyi olacakt?r. ?u
halde,girer girmez ziyaretçinin gözlerinin kama?mamas? için kap?y?, pencere
kar??s?na koymak iyi bir fikir olmaz.

Sergi salonlar?n boyut ve ?ekillerine
gelince, bunlar? ziyaretçinin dikkatini çekmek 
için de?i?tirmek gerekti?ine ve bundan ba?ka bu de?i?ikli?in, sergideki
eserler göz önünde tutularak yap?lmas?n?n uygun oldu?una kanaat getirilmi?tir.

Tavandan ayd?nlatma salona daima
uydurabildi?inden, büyük bir ?ekil çe?itlili?inin ortaya ç?kmas?na sebeb olmaz.
(dik-dörtgen,çokgen,daire v.b.). Bu bölümlerle bölünmü? olsalar bile, tek bir
tavan penceresiyle ayd?nlat?lan uzun ve dar salonlardan kaç?nmak yerinde olur;
bu sonradan estetik ve kullan??l? olmad??? ortaya ç?kan bir bulu?tur. Bunun
gibi,kö?eleri yuvarlak, dik-dörtgen salonlar?nda modas? geçmi?tir; gerçekten
gizli kö?elerin yok olu?u ve ?????n daha devaml? bir sahaya iyi payedilmesi
intiba? bir üstünlük te?kil ediyorduysa da, buna kar??l?k etkisi monotondur ve
göze ho? de?ildir.

Duvardan ayd?nlatma, duvarlar?na ?????n
e?ik olarak dü?tü?ü az derin salonlar ister; pencereler büyüdükçe, kar??
duvardaki e?ya üstünde ?????n yans?masn?n? önlemek daha da güçle?ir. Bu cins
simetrik olmayan salonlar? çekiçi k?lman?n çok zahmet verici oldu?una ?üphe
yoktur. Gerek sahan?n boyutlar? aras?ndaki ba??nt?lara özel bir dikkat
sarfetmek, gerekse duvarlar? ve tavan? de?i?ik renklere boyamak süretiyle bir
salonlara iyi bir ki?ilik kazand?rmak ve onlar? ahenkli k?lmak için iyi bir
mimar?n bütün zevkini ve kabiliyetini ortaya dökmesi gerekecektir.

Yandan ayd?nlat?lm?? iki salonu birbirine
ba?layan kap?, iki duvar?n birle?me yerinde normal olarak hiçbir e?yan?n
sergilenmeyece?i karanl?k bir aç? bulunaca??ndan, pencerelerin aç?ld??? duvar?n
yak?n?nda yer olacakt?r. Fakat ???k dik ya da nispeten dar pencerelerden girmek
yerine, duvar?n bütün uzunlu?u boyunca aç?lm?? caml? bir band’dan geliyor ise,
o zaman mesele hiç de ayn? de?ildir. Bu durumda d?? duvarla dik aç? ya da hafif
bir dar aç? yapan iki cidar bütün uzunluklar? boyunca ayd?nlat?lm??
olaca??ndan, kap?lar kar?? uca konabilir; böylece odaya bir derinlik verilmi?
olur.

Bir salonun ?ekli karara ba?lan?rken, kare
bir salonun, belli bir büyüklük a??ld?ktan sonra (7mx7m civar?nda), ister
maliyet bak?m?ndan, (çat?n?n direkleri aras?ndaki mesafe), isterse-özellikle
resim tablolalar? bahse konu oldu?undan, sanat eserlerinin memnuniyet verici
bir takdimi için eldeki bo? sahas?n?n kullan?lmas? bak?m?ndan olsun, hiçbir
üstünlük göstermedi?ini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bazen fevkalade  ilgi çekiçi ve çok de?erli bir eserin bütün
dikkati çekmesi ve dikkati kendi üstünde toplamas? için ayr? bir salona
yerle?tirilmesi iyi olur. Salonun fazla geni? olmas?na ihtiyaç yoktur;
serbestçe gezebilecek kadar yer kalmas? ?art?yla içinde sadece bir eserin
bulunabilmesi yeter. Buna kar??l?k,devaml? sergi salonlar? büyük boyutlu
olabilirler,ama geni?likleri 10 m.den,yükseklikleri 4 ila 6 m.den ve
uzunluklar? 20 ila 25 m.den fazla olmamal?d?r.