Mentale het object onder deze bepaalde omstandigheden deze

Mentale toestanden veroorzaken
volgens  Daniel C. Dennett gedrag
__________________________________________________________________________________

Simon Huijben 629094

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Punjab is een provincie in het noordwesten van India, ligt
aan Pakistaanse grens en heeft ongeveer 21 miljoen inwoners. Punjab staat ook
bekend als het land van vijf rivieren, heeft de meeste graanteelt van heel
India en is het gebied op aarde met het meeste Sikhs aanhangers. Echter kent
het in tegenstelling tot de westerse vier seizoenen maar drie seizoenen; de
zomer (van halverwege april tot het en met juni), het regenseizoen (van Julie
tot september) en de winter die opmaakt voor de rest van het jaar. Betekend dit
dat de mensen van Punjab geen betekenis hechten aan wat de westerse wereld de
lente noemt omdat ze deze gedachten niet kunnen denken omdat er geen woord voor
is? Kan er, omdat de mensen van Punjab geen gedachte van “lente” hebben er, dus
ook  geen met lente geassocieerd gedrag
worden veroorzaakt?

 

In dit paper zal ik beargumenteren dat Daniel C. Dennett denkt dat dit zeker kan. Dat mentale
toestanden gedrag kunnen veroorzaken. Dit ga ik doen door middel van de door
Dennett beschreven gedrag voorspellende methode genaamd de “intentional stance”
en zijn visie op -patronen, namelijk dat verschillende perspectieven
verschillend naar eenzelfde patroon kijken.

 

Daniel C. Dennett is een Amerikaanse filosoof die zich voornamelijk
bezighoudt met vragen omtrent het bewustzijn in de filosofie van de geest en kunstmatige
intelligent. Hij stelt in het essay “True Believers: The intentional strategy
and Why it works” drie verschillende tactieken aan de kaak om gedrag van een persoon
te voorspellen. Hij noemt hier drie verschillende “stances”; “the pysical
stance”, “the design stance” en “the intentional stance”. De eerstgenoemde
voorspelt gedrag aan de hand van de fysieke samenstelling van het object in
kwestie, door bijvoorbeeld te kijken naar de wetten van de natuurkunde. Deze
methode is niet erg praktisch omdat niet iedereen geleerd is in de weten van de
natuurkunde. De tweede –”the design stance”- voorspelt gedrag aan de hand van
het ontwerp van het object, als een object ontworpen is om onder bepaalde
omstandigheden een bepaalde actie uit te voeren kun je voorspellen dat het
object onder deze bepaalde omstandigheden deze actie zal uitvoeren. Als een
wekker is ontworpen om af te gaan op een zeker tijdstip kun je er dus van uitgaan
de wekker zal afgaan op dit tijdstip.1
De laatste methode die Dennett noemt in dit essay om gedrag te voorspellen is
“the intentional stance”, Dennett omschrijft deze als volgt:

 

“first you decide to treat the object whose
behavior is to be predicted as a rational agent; then you figure out what
beliefs that agent ought to have, given its place in the world and its purpose.
Then you figure out what desires it ought to have, on the same considerations,
and finally you predict that this rational agent will act to further its goals
in the light of its beliefs”2

 

Met de “intentional stance” kan het gedrag van object dus
voorspelt worden wanneer men uitgaat van de overtuigingen en verlangens die dit
object heeft en dat het object de rationaliteit heeft om naar deze verlangens
te handelen. Door middel van deze methode kan er ook aan allerlei andere dingen
dan mensen gedachten worden toegeschreven, dieren en zelfs computers
bijvoorbeeld. Dit is de beste methode om gedrag te voorspellen volgens Dennett
omdat de “the pysical stance” en “the design stance” niet pragmatisch genoeg
zijn om het gedrag van objecten te voorspellen, we zijn immers niet allemaal
neurowetenschappers die weten hoe het brein werkt. Dennett denkt dat “the
intentional stance” gedrag verklaart aan de hand van doelen en overtuigingen en
deze doelen en overtuigingen ook de directe oorzaak van gedrag zijn. En dat de
objecten die getoetst kunnen worden door deze methode gedachtes hebben. Gedrag
wordt dus veroorzaakt door onze doelen en overtuigingen, maar of dit mentale
toestanden zijn is nog niet duidelijk en zal nog nader onderzocht moeten
worden.

 

Bestaan mentale toestanden als overtuigingen en doelen dan
eigenlijk wel? Dennett ziet deze vraag als een vraag die gaat over abstracte objecten
en geïnterpreteerd moet worden op een wetenschappelijke manier. Zoals dat ook
gedaan wordt in andere vakgebieden, in de natuurkunde bijvoorbeeld.3
In deze vakgebieden bestaan abstracte objecten echt omdat ze heldere
representaties geven van echte dingen, eigenschappen en plaats bijvoorbeeld. Ze
geven een duidelijk beeld van wat er op fysiologisch niveau gebeurt. Zo geldt
dit dus ook voor mentale toestanden. Een andere eis waar mentale toestanden aan
moeten voldoen willen ze waar luidt als volgt:

“We think beliefs are quite real enough to call real just so
long as belief talk measures these complex behavior-disposing organs as
predictively as it does.”4

Oftewel ze bestaan echt als ze maar goed genoeg werken voor
de “intentional stance” en de volkspsychologie.

Maar hoe vormen mentale toestanden dan invloeden uit op
gedrag? In het essay “Real Patterns” beargumenteert Dennett dat het menselijk
gedrag bestaat uit patronen en deze patronen vormen de overtuigingen,
verlangens en intenties van rationele agent.5
En door deze overtuigingen en verlangens handelt de rationele agent volgens de
“intentional stance”. Dit verklaart ook het succes van de volkspsychologie, de
stroming in de psychologie die ideeën over de menselijke psyché en begrippen haalt
uit de alledaagse omgangstaal. Deze werkt alleen maar als er een patroon van
hetzelfde gebruik van woorden is. Dus wanneer iedereen een andere betekenis zou
ontlenen aan de definitie van een woord zou de volkspsychologie niet kunnen
werken. De vraag die Dennett vervolgens terecht stelt en ook van belang is voor
de rest van dit betoog is waar deze patronen zich precies bevinden.

 

Stel er zouden een aantal marsmannetjes op aarde terecht
komen en deze kunnen door hun enorme technologische voorsprong en beter
ontwikkelde hersenen het menselijk gedrag tot de puntjes voorspellen zonder
gebruik te maken van een van de drie door Dennett genoemde methodes om gedrag
te voorspellen. Ze kijken op fysiologisch niveau en voorspellen zo ons gedrag.
Maar als ze de “intentional stance” niet gebruiken zegt Dennett dat ze iets
over het hoofd zien.6

Namelijk:

 

 “the patterns
in human behavior that are describable from the intentional stance, and only
from that stance, and which support generalizations and predictions”.

 

Ze zien de patronen van het menselijk gedrag over het hoofd,
deze zijn wel zichtbaar bij het gebruik maken van de “intentional stance”.7

 

Toch kunnen er aan een patroon verschillende interpretaties
ontleent worden. Dit komt volgens Dennett doordat verschillende mensen verschillende
naar hetzelfde patroon kijken. Een getrainde biologie ziet in een bos immers
meer dan iemand die geen ervaring met een bos heeft. Een jazzfanaat hoort meer
op John Coltrane  “A love supreme” dan
iemand die nog nooit naar muziek heeft geluisterd. Ook is het van belang wat
voor waarde de waarnemer hecht aan het te gebruiken patroon om iets te voorspellen.
Wanneer er een groot risico is, is men eerder geneigd zijn om voor een ingewikkeld
patroon te kiezen dan wanneer het mogelijke verlies erg weinig is. Wanneer
iemand voor miljoenen op het rode vakje bij roulette wed zal deze een
ingewikkelder patroon kiezen dan wanneer er bijvoorbeeld maar voor een relatief
klein bedrag roulette gespeeld wordt. Volgens Dennett klopt dit zelfs wanneer
het ingewikkeldere patroon een lagere opbrengst zou betekenen. Dit
volkspsychologische idee is volgens Dennett een goed genoeg werkend systeem en
er zit een echt patroon in.8
Dus zo kan ook verklaard worden dat de mensen van Punjab aan lente
verschijnselen (het patroon van de lente) een andere interpretatie ontlenen dan
de westerse wereld dat doet.9
Ze noemen het namelijk nog winter terwijl de westerse wereld het lente noemt.

 

In dit paper zijn eerst drie verschillende methodes om
gedrag te voorspellen beschreven; “the pysical stance”, “the design stance” en
“the intentional stance”.  Wanneer de
eerste twee onvoldoende zijn  (omdat ze
bijvoorbeeld voor de casus in kwestie niet pragmatisch genoeg zijn) kan het
gedrag van allerlei objecten voorspelt worden door de “intentional stance”. Het
gaat uit van de doelen en overtuigingen dat het object in kwestie heeft. Dit
zorgt ervoor dat de “intentional stance” niet alleen het gedrag van mensen kan
voorspellen maar ook van bijna al het andere. Omdat het gedrag voorspelt kan
worden schrijft het mentale toestanden toe aan bijna alles. De vraag die
vervolgens werd beantwoord ging over of deze mentale toestanden wel echt
bestaan. Uiteindelijk bleek dat ze mentale toestanden hadden als het gedrag
waarmee het gedrag voorspelt wordt maar een abstractie is van de werkelijkheid.
Vervolgens bleek dat Dennett dit zelf zei. Als deze methode ( “the intentional
methode” ) niet gebruikt werd – door bijvoorbeeld op fysiologisch niveau te
kijken en zo gedrag te voorspellen – zouden de patronen in het menselijk gedrag
over het hoofd worden gezien. Oftewel, volgens Daniel C. Dennett kunnen mentale
toestanden dus gedrag veroorzaken.

 

Bibliografie

 

Dennett, Daniel C.,
“True Believers: The Intentional Strategy and Why it Works,” in Mind and
Cognition edited by William G. Lycan and Jesse J. Prinz (Malden : Blackwell
Publishing, 2008)

Dennett, Daniel C., “Real
Patterns,” in Mind and Cognition edited by William G. Lycan and Jesse J. Prinz
(Malden : Blackwell Publishing, 2008)

1 Daniel C. Dennett, “True Believers: The Intentional
Strategy and Why it Works,” in Mind and Cognition edited by William G. Lycan
and Jesse J. Prinz (Malden : Blackwell Publishing, 2008) pp. 324-325.

2Dennett, ibid., p. 325

3 Daniel C. Dennett, “Real Patterns,” in Mind and Cognition edited by
William G. Lycan and Jesse J. Prinz (Malden : Blackwell Publishing, 2008) p.
352.

4 Dennett, ibid., p. 361.

5 Daniel C. Dennett, “True Believers: The Intentional Strategy and Why
it Works,” in Mind and Cognition edited by William G. Lycan and Jesse J. Prinz
(Malden : Blackwell Publishing, 2008) p. 330

6 Dennett, ibid., p. 329

7 Dennett, ibid., pp. 329-331

8 Daniel C. Dennett, “Real
Patterns,” in Mind and Cognition edited by William G. Lycan and Jesse J. Prinz
(Malden : Blackwell Publishing, 2008) p. 363

9 Dennett, ibid., pp. 359-363