Prvi primer, Džems Mil (James Mill) “Elementi politi?ke

Prvipredstavnik ove škole je škotski ekonomist i eti?ar, Adam Smith. On je svojeideje iznio 1776. god. u dijelu „Bogatstvo naroda”. Ovo dijelo se uzima kaoprvo cjelovito ekonomsko djelo, i temelj za nastanak ekonomske nauke. Njegainteresuje uzrok bogatstva nekog naroda, odnosno zajednice. Smith je daoteorijsku osnovu ekonomskog liberalizma, smatrao je da ?e opšti interesi bitinajbolje ostvareni ako se sve privredne aktivnosti prepuste pojedincima, bezmiješanja bilo kakvog spoljašnjeg autoriteta.

Po njemu, država ne smije dapostavlja bilo kakva tržišna pravila, jer tržište kao mehanizam najboljefunkcioniše u uslovima ekonomske slobode. Drugipredstavnik klasi?ne škole David Ricardo napisao je dijelo koje se zove„Principi politi?ke ekonomije i poreza”, 1817. godine. Nastanku ovog dijelapomogle su dvije stvari. Nakon što je pro?itao „Bogatsvo naroda”, ekonomija gaje jako privukla, iako mu i prije toga nije bila potpuno strana, jer je Davidve? trgovao na berzi, te je tako stekao zna?ajan imetak. To mu je mogu?ilo dase povu?e na svoje imanje u Glosterširu i napiše gore pomenuto dijelo. OsimRikarda i mnogi drugi pripadnici klasi?ne škole koristili su pojam politi?kaekonomija kao sinonim za ekonomsku nauku, na primer, Džems Mil (James Mill)”Elementi politi?ke ekonomije, 1821; zatim, Tomas Robert Maltus (Thomas RobertMalthus); Džon Mek Kaloh (John McCulloch), te još jedno veliko ime klasi?neškole ali i filozofije, sin Džejmsa Mila, Džon Stjuart Mil (John Stuart Mill),koji su, svi, svoja dela objavili pod istim nazivima: “Principi politi?keekonomije”, 1820, 1825, odnosno, 1848. godine).

Onošto razlikuje klasi?are i njihove ideje od naizgled sli?nih ideja i pronalazaknjihovih predhodnika jeste sistemati?nost i cjelovitost tih ideja, ali ivrijeme u kojem su nastale. Naime, klasi?ari su živjeli u vrijeme kada jekapitalisti?ki oblik ure?enja privrede i društva po?eo da prevladava. Zarazliku od merkantilista, oni smatraju da se bogatsvo sti?e kroz proizvodnju, ane skupljanje zaliha zlata, srebra ili bilo ?ega sli?nog. Ovo je u potpunostirazumljivo i logi?no, jer se kontekst u kojem oni rade u potpunosti razlikujeod onoga u kojem je nastajao merkantilizam. Klasi?ari su živjeli u vrijemeindustrijske revolucije, i to je uvelike uticalo na formiranje njihovih ideja.

Teško bi bilo izdvojiti sve važne doprinose klasi?ara za ekonomiju. Neki odnjih su: njih zanima objektivna vrijednost proizvoda, prirodna cijena nekogproizvoda, neovisno od cijene tog istog proizvoda na tržištu. Dakle iz togazaklju?ujemo da se ?esto može javiti razlika izme?u prave vrijednosti nekogproizvoda i njegove tržišne cijene koja varira u zavisnosti od ponude ipotražnje istog. Oni su razvili više teorijskih koncepata koji i dan danasimaju uticaja na ekonomiju. Jako bitna stvar jeste njihovo razumijevanjepodijele rada, te doprinos ovog procesa pove?anju proizvodnje kao i ve?ojproduktivnosti.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

I za kraj, kao zastupnici lese-fera, naglašavali su važnostkonkurencije kao uslova za efikasno poslovanje.