Redogör sig och att lära sig de grundläggande

Redogör förspråkets betydelse för människan som samhällsvarelse, hur kraven påden språkligakompetensen har förändrats och hur den är relaterad till kön ochklass. Språkets betydelse har stort inflytande i vardagen,Liberg och Säljö (2014) skriver att det i våra liv finns samanhang som vianvänder oss av de olika förmågorna så som att läsa, skriva och förstå.

Det vifinner i vardagen är alltså sammanhang som vi måste kunna anpassa oss till ochom vi då inte kan läsa eller skriva eller förstå vad som händer så kommer degrundläggande färdigheterna inte komma fram. De skriver även att man inte ärsäker på vad man menar när man säger grundläggandefärdigheter.  De menar på att olikakulturer har olika synsätt och kan ha andra prioriteringar som är grundläggandeför dem.  Förskolan har en stor roll ibarnens utveckling då de spenderar dagarna där.  Hur en blivandeförskollärare ser på att bli en medborgare.Som förskollärare kan man se att förskolor ochförskollärare måste finnas till då de har en stor roll i barnens utveckling därbarnen bygger upp sina färdigheter så som att förstå sin omgivning, lära sigskriva och läsa. Om det hade varit så att vi inte hade den utbildingen som vihar i dagens samhälle så tror jag att vi hade haft svårare i samhället ochutvecklingen skulle inte få den push som vi behöver ha för att lära oss.Förskolan har ju även sin läroplan (Lpfö, 2016) som förskollärare ska använda sigut av för att barnen ska få rätt utbildning och att de ska få en så bra ochutvecklande miljö som möjligt i förskolan.

Det är många barn som inte har en såutvecklande hemmiljö så att de får ha rätten att komma till en förskola ochlära sig grunderna i hur man beter sig och att lära sig de grundläggande färdigheternai förskolans miljö kan vara en positiv del i deras uppväxt. Förskollärare skafölja det som står i läroplanen och det är för att främja barnens utvecklingoch se till att de har en så bra miljö där de faktiskt får använda sig av detsom Liberg och Säljö (2014) skriver om, till exempel literacy (behärskning avolika uttrycksformer) och literacypraktiken (meningen med en text som deltagaremöter).  Metoder somförskollärare kan använda sig av i sitt arbete för att främja barnsspråkutveckling och lärande. I dagens samhälle anses språket vara en av de viktigastegrundläggande färdigheterna och vi kan inte utvecklas åt rätt håll om intespråket, skrivandet och lärandet finns i vårt register som en rättfärdigadmänniska, det spelar ingen roll vilket kön eller vilken klass du tillhör, allabarn ska få rätten till att utvecklas. Förskollärare har en viktig del i attvåra barn lär sig dessa grundläggande färdigheter och de kan till exempelfrämja språkutveckling via musik och sång i förskolan. Ett exempel på vad dekan göra är att de samlar barnen och har en stund som de sjunger sånger ihop,det kan vara innan man går ut eller innan lunchen men är inte begränsat tilljust de tillfällena. Via sång kommer automatiskt att man måste lära sig ordenoch då främjar man språket i dess utveckling då barnen får lära sig att sjungaoch använda sig av ord.

 Läroplanen säger: “Barnen ska kunna växla mellanolika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egnaplaner, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både iplanerad miljö och i naturmiljö.” (Lpfö98, rev.2016) Så man kan även främja språket och andra delar så sommatematik om man är ute i naturen. Barnen lär sig mycket av att vara ute ochman kan få in många aspekter i deras vistelse i skogen eller andra platser.Friluftsfrämjandet (“Förskolor och skolor”,2018) har två nivåer av utevistelse i förskolan/skolan:·        Skogsmulle- där man introducerar naturensom en stor del på schemat i traditionella förskolor, där man utifrån intressetoch erfarenheten som barnen visar och även enligt läroplanen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

·        Ur ochSkur – detta är en pedagogik som bygger påfriluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med måleni läroplanen och det är en heltidsverksamhet.  Att barn mår bra i utemiljö/naturen är ingen nyhet, allabarn borde få vara ute varje dag, men det kan förekomma att de bara har en vistid de är ute, det kan tillexempel vara på förmiddagen innan lunchen eller påeftermiddagen.