Redogör sig och att lära sig de grundläggande

Redogör för
språkets betydelse för människan som samhällsvarelse, hur kraven på

den språkliga
kompetensen har förändrats och hur den är relaterad till kön och

klass.

Språkets betydelse har stort inflytande i vardagen,
Liberg och Säljö (2014) skriver att det i våra liv finns samanhang som vi
använder oss av de olika förmågorna så som att läsa, skriva och förstå. Det vi
finner i vardagen är alltså sammanhang som vi måste kunna anpassa oss till och
om vi då inte kan läsa eller skriva eller förstå vad som händer så kommer de
grundläggande färdigheterna inte komma fram. De skriver även att man inte är
säker på vad man menar när man säger grundläggande
färdigheter.  De menar på att olika
kulturer har olika synsätt och kan ha andra prioriteringar som är grundläggande
för dem.  Förskolan har en stor roll i
barnens utveckling då de spenderar dagarna där.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Hur en blivande
förskollärare ser på att bli en medborgare.

Som förskollärare kan man se att förskolor och
förskollärare måste finnas till då de har en stor roll i barnens utveckling där
barnen bygger upp sina färdigheter så som att förstå sin omgivning, lära sig
skriva och läsa. Om det hade varit så att vi inte hade den utbildingen som vi
har i dagens samhälle så tror jag att vi hade haft svårare i samhället och
utvecklingen skulle inte få den push som vi behöver ha för att lära oss.
Förskolan har ju även sin läroplan (Lpfö, 2016) som förskollärare ska använda sig
ut av för att barnen ska få rätt utbildning och att de ska få en så bra och
utvecklande miljö som möjligt i förskolan. Det är många barn som inte har en så
utvecklande hemmiljö så att de får ha rätten att komma till en förskola och
lära sig grunderna i hur man beter sig och att lära sig de grundläggande färdigheterna
i förskolans miljö kan vara en positiv del i deras uppväxt. Förskollärare ska
följa det som står i läroplanen och det är för att främja barnens utveckling
och se till att de har en så bra miljö där de faktiskt får använda sig av det
som Liberg och Säljö (2014) skriver om, till exempel literacy (behärskning av
olika uttrycksformer) och literacypraktiken (meningen med en text som deltagare
möter).

 

Metoder som
förskollärare kan använda sig av i sitt arbete för att främja barns
språkutveckling och lärande.

I dagens samhälle anses språket vara en av de viktigaste
grundläggande färdigheterna och vi kan inte utvecklas åt rätt håll om inte
språket, skrivandet och lärandet finns i vårt register som en rättfärdigad
människa, det spelar ingen roll vilket kön eller vilken klass du tillhör, alla
barn ska få rätten till att utvecklas. Förskollärare har en viktig del i att
våra barn lär sig dessa grundläggande färdigheter och de kan till exempel
främja språkutveckling via musik och sång i förskolan. Ett exempel på vad de
kan göra är att de samlar barnen och har en stund som de sjunger sånger ihop,
det kan vara innan man går ut eller innan lunchen men är inte begränsat till
just de tillfällena. Via sång kommer automatiskt att man måste lära sig orden
och då främjar man språket i dess utveckling då barnen får lära sig att sjunga
och använda sig av ord.

 

Läroplanen säger:

“Barnen ska kunna växla mellan
olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna
planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i
planerad miljö och i naturmiljö.” (Lpfö98, rev.2016)

 

Så man kan även främja språket och andra delar så som
matematik om man är ute i naturen. Barnen lär sig mycket av att vara ute och
man kan få in många aspekter i deras vistelse i skogen eller andra platser.
Friluftsfrämjandet (“Förskolor och skolor”,
2018) har två nivåer av utevistelse i förskolan/skolan:

·        
Skogsmulle
– där man introducerar naturen
som en stor del på schemat i traditionella förskolor, där man utifrån intresset
och erfarenheten som barnen visar och även enligt läroplanen.

·        
Ur och
Skur – detta är en pedagogik som bygger på
friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen
i läroplanen och det är en heltidsverksamhet. 

 

Att barn mår bra i utemiljö/naturen är ingen nyhet, alla
barn borde få vara ute varje dag, men det kan förekomma att de bara har en vis
tid de är ute, det kan tillexempel vara på förmiddagen innan lunchen eller på
eftermiddagen.