??rnak Belediye Ba?kan? Sabri Babat, vtan?m?z?n, devletimizin bekas?

??rnak ili s?n?rlar?
içerisinde görev yapan belediye ba?kanlar?, Cumhurba?kan? ba?dan??man? Yalç?n
Topçu’yu ziyaret etti.

Yerli Dü?ünce Derne?i Onursal Ba?kan? Yalç?n Topçu, ??rnak
ili s?n?rlar? içerisinde görev yapan belediye ba?kanlar?n? makam?nda kabul
etti. Topçu, bölgedeki son geli?meleri ba?kanlar?n kendisinden dinledi.

Yalç?n Topçu, biz k?rk y?ld?r ‘Bölücü Terör Örgütü’ ad? ile
kamufle edilmi? bir küresel sald?r?yla kar?? kar??yay?z dedi. Topçu, kuklalar
ve sahipleriyle kararl?l?kla mücadelemizi sürdürüyor, maddi ve manevi bizlere
ac? çektirenlerden bugün gelinen noktada ülkemizde ve s?n?r ötesinde ba?ar?l?
sonuçlar almaktay?z dedi.

DOSTLARIMIZA YUNUS,
DÜ?MANLARIMIZA YAVUZ YÜZÜMÜZÜ GÖSTERECE??Z

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Konu?mas?n?n devam?nda Topçu, Türkiye mazlumlara ve
dostlar?na ‘yunus’, dü?manlar?na, e?k?yalara ise ‘yavuz’ yüzünü göstermektedir
dedi. Ülkemiz içerisinde teröristlerin sindirildi?ini ifade eden Yalç?n Topçu,
baz? sözde dostlar?m?z sayesinde s?n?rlar?m?zda tehlikeli bir yuvalanma söz
konusu oldu?una dikkat çekti.

Cumhurba?kan? ba?dan??man? Yalç?n Topçu, akraba
karde?lerimizin de zulümden, bask?dan kurtarmak, s?n?rlar?m?z?n huzuru ve
güvenli?i için Ba?komutan Recep Tayyip Erdo?an önderli?inde Zeytin Dal? Harekât?
ba?lat?ld? dedi.

TERÖR BU TOPRAKLARDAN
TEM?ZLENECEK

Harekât?n millet taraf?ndan onayland???n? söyleyen Yalç?n
Topçu, devletimiz bu noktada kesin kararl?d?r, Türk, Arap, Kürt, Alevi, Sünni
milletimiz tek vücut olmu?, Kuvay? Milliye ruhu dirilmi?tir dedi.

Türkiye’nin bu topraklarda teröre izin vermeyece?ini
belirten Topçu, bölgenin özgürlü?ü, refah? tekrar geri gelecek dedi.

ANKARA BÖLGEYE HUZUR,
?ST?KRAR VE BARI?I TEKRAR GER? GET?RECEK

Osmanl?’n?n y?k?lmas?ndan sonra bölgenin huzur, istikrar
yüzü görmedi?ini belirten Topçu, Osmanl?’n?n varisi olan Türkiye Cumhuriyet’i,
Ankara merkezli yerli ve milli stratejiler bölgeye istikrar, huzur, adaleti
tekrar geri getirmeyi ba?aracak ifadelerini kulland?.

KÜRTLER, TÜRK?YE ?Ç?N
?EH?T OLMAYA HAZIR

Yalç?n Topçu’nun konu?mas?n?n ard?ndan sözü alan ?enoba
Belediye Ba?kan? Sabri Babat, vtan?m?z?n, devletimizin bekas? için Kürt as?ll?
vatanda?lar?n ya?l?s?yla, genciyle ?ehit olmaya haz?r olduklar?n? söyledi. Afrin’deki
harekat asla Kürtlere kar?? de?il, emperyalistlerin kuklas? olan terör
örgütleriyle sava?? oldu?unu kaydetti.