Sorotan kajian daripada kajian yang lepas dengan lebih

Sorotanliteratur atau tinjauan literatur adalah pengumpulan maklumat dari buku,jurnal, dokumen, laporan, prosiding, kajian-kajian lepas dan kajian terkiniuntuk menghasilkan kajian yang baru. Proses tinjauan ini adalah untuk mengenalpastisamada sesuatu penyelidikan yang diracang telah dilaksanakan oleh penyelidiklain yang ditulis bertujuan menerangkan maklumat dan penyelidikan semasa danyang terdahulu. Tinjauan literatur disusun mengikut topik dan laporan sorotanmengikut tema atau kajian individu.

Tinjauan literature adalah dokumentasi yangdiperlukan dalam proposal kajian di bab seterusnya. Dalam penyediaan kajianyang bermanfaat, perkara yang amat penting untuk dijalankan ialah membuatsorotan literasi terhadap kajian-kajian terdahulu. Sub topik ini menganalisiskajian-kajian lepas yang memiliki hubungkait dengan skop kajian. Denganmembuat sorotan, penyelidik dapat melihat skop kajian, metodologi kajian yangdigunakan serta dapatan kajian daripada kajian yang lepas dengan lebih jelas.

Penyelidik dapat mengumpul maklumat yang pelbagai berkenaan permasalahan yangingin dikaji dengan membuat sorotan literasi. Di samping itu, melalui sorotan,penyelidik juga dapat mengenalpasti samada permasalahan yang ingin dikaji telahdijalankan oleh penyelidik lain. Sorotan literatur ini juga amat penting untukmengembangkan idea penyelidik dalam menjalankan kajian.

Dengan itu, terdapatbeberapa sumber rujukan utama yang dijadikan sebagai ‘critical review’ olehpenyelidik antaranya : RadhiahOmar dan M. Shahrim Ab. Karim (2013) di dalam tesis kajiannya yang bertajuk “HalalanThoyyiban Perspektif Malaysia” berpandangan isu makanan halal merupakan satufenomena yang menjadi kebimbangan dalam masyarakat islam di Malaysia pada masakini. Makanan yang halal lagi suci merupakan satu perkara yang menjadi tuntutanagama untuk memastikan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat sejagat. Ia jugamembincangkan isu berkaitan penggunaan logo halal di Malaysia yang menimbulkankeraguan dan kerunsingan di kalangan pengguna terutama masyarakat yang beragamaislam kerana pemakanan yang halal lagi suci bukan sahaja bersangkut paut dengankesihatan tubuh badan sahaja, bahkan ianya memberi kesan kepada akhlak yangsempurna sekaligus mencerminkan keperibadian dan mentaliti sesuatu masyarakat.Islam sangat mentikberatkan soal kesucian dan kebersihan dalam seluruh aspekkehidupan manusia.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Pemakanan halal yang merupakan perkara paling penting keranamampu mempengaruhi tingkah laku, kesihatan, pemikiran, hati dan sifat diriindividu tersebut. Penyelidik mengemukakan menurut syarak, makanan yang halallagi baik adalah kesucian makanan yang suci dari segi zat, sumber yang bersih,tidak memberi memudharatkan dan bermanfaat kepada kesihatan tubuh badan sertaakal fikiran manusia. Makanan yang terbaik adalah makanan yang mempunyaikualiti dan halal dimakan. Terdapat juga makanan yang halal tetapi tidakbermutu dan tidak berkhasiat untuk tubuh badan manusia dan makanan seperti initidak digalakkan oleh Islam. Makanan yang halal merupakan satu faktor paling pentinguntuk amalan seseorang itu diterima. Namun, sebaliknya jika pemakanan yangharam memberi kesan yang tidak baik dan mengakibatkan seluruh amalan yangdilakukan menjadi sia-sia sahaja.

Badan dan akal pemikiran yang sihat dapatdijana dengan pengambilan makanan yang berkhasiat dan berkualiti. Kualiti yangdimaksudkan adalah merangkumi aspek halal, kebersihan, kesucian serta kandungannutrisi sesuatu makanan tersebut itu. Makanan yang halal lagi suci dapatmemberikan seribu satu hikmah kepada manusia serta kebaikan dan membolehkanumat manusia melaksanakan kewajipan sebagai hamba Nya dengan lebih sempurnatanpa perasaan ragu-ragu,waswas dan gundah gulana. Sorotan daripada kajian inimemberi inspirasi kepada penyelidik untuk lebih memgambil cakna akankepentingan logo halal, halalnya suatu makanan, kebersihan serta kesucian yangmemberi kesann kepada tubuh badan dan minda para pelajar UniSZA dan mengetahuisejauh mana kefahaman para pelajar berkenaan perkara ini.

Selainitu, Dalam satu prosiding karya Nor Aini Haji Idris dan Mohd Ali Mohd NoorProsiding Perkem Viii, Jilid 3 (2013) yang bertajuk “Analisis KeprihatinanPengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks”memberikan sebuah persoalan mengenai halal dan haram sesuatu produk ataumakanan merupakan persoalan penting untuk diberi perhatian dan kecaknaan olehumat Islam dan seluruhnya. Namun sejauh manakah pengguna Muslim di negara kitaini peka dan cakna dengan apa yang berlaku sekarang dan adakah mereka tergolongdalam kalangan mereka yang mengambil berat dengan isu status produk atau statusmakanan mereka seharian. Beliau juga membuat kajian bertujuan untuk melihatindeks keprihatinan dan pemerhatian pengguna Muslim khususnya dan masyarakatumumnya terhadap isu halal dan haram serta faktor-faktor yang mempengaruhitahap keprihatinan pengguna. Perkara ini banyak bergantung kepada sikap masyarakat itu sendiri.

Sikap prihatinperlu ada pada setiap pengguna Muslim khususnya dan keseluruhan masyarakatamnya. Kajian yang dilakukan berkaitan indeks keperihatinan masyarakatberkenaan produk atau makanan halal dan baik melalui beberapa aspek iaitu aspekkeimanan, aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek persekitaran dan aspek kesihatan.Kajian ini menarik minat penyelidik untuk lebih mengetahui seberapa bilanganpara pelajar yang mengambil berat akan kepentingan produk atau makanan yanghalal seperti penjelasan pengkaji tentang umumnya kajian ini kerana tidakmemfokuskan siapakah skop yang lebih khusus dan boleh dijadikan kajian. Makakajian ini dijalankan.Seterusnya,”HalalanThoyyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia” Harlida Abdul Wahab dan AliasAzhar 2014 satu makalah kajian yang menyatakan tentang produk halal khususnya makanan,konsep halal dari sisi syariah perlukan kefahaman dan penelitian denganmenyeluruh kerana halal tidaklah sekadar bermaksud produk yang boleh dimakandari sisi hukum syarak tetapi juga merangkumi maksud “baik” (thoyyib) berertibersih, suci, sejahtera dan berkualiti.

Oleh yang demikian, halal sahaja tidakmencukupi tetapi masyarakat Islam perlu betul-betul faham dan arif sertamemperaktikkan makna sebenar “halalan thoyyiban”. Kita sedia maklum untuk menghasilkansesuatu produk merangkumi proses pembuatan dan kitaran tertentu bermula peringkatpemilihan dan penyediaan bahan. Selain itu, proses pengilangan, pengeluaran,penyimpanan, pemindahan, pengedaran sehinggalah produk tersebut sehinggalahdisajikan kepada pengguna dan masyarakat. Tuntasnya, kehalalan sesuatu produkmerangkumi seluruh proses rangkaian yang bermula daripada sumbernya yang asal bagimemastikan aspek kehalalan sesuatu produk terjamin dan selamat, negara kitaMalaysia mempunyai kerangka perundangan yang menyeluruh merangkumi pendekatanmekanisme undang-undang dan keinstitusian dengan melantik pihak yang berkuasadan agensi-agensi tertentu bertujuan melaksanakan dan menguatkuasakanundang-undang. Tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji dan menghubungkaitkankonsep “halalan thoyyiban” dengan peruntukan undang-undang sedia ada diMalaysia. Makalah ini dimulai dengan menerangkan maksud halal dan “halalan thoyyiban”dari perspektif Syariah. Penghujah dan keterangan fakta berlandaskan sumberyang disepakati di samping turut  mengirapandangan mazhab dan ulama-ulama dunia yang tersohor.

Dengan adanya pendekatanmakalah ini, ,pengkaji menganalisis isi kandungan konsep ini seterusnya mekaitkandengan undang-undang sedia ada yang berkuatkuasa bagi memantau sejauh mana kewujudannyadan bagaimana praktikalnya dalam undang-undang Malaysia. Berdasarkanperbincangan “halalan thoyyiban”, penulis cuba mengaitkan konsep ini dengankewujudan dan praktikalnya di bawah kerangka perundangan Malaysia. Berkenaandengan kerangka perundangan halal di Malaysia, pengkaji mengenalpasti beberapaperundangan tertentu yang peruntukannya secara langsung dan tidak langsungmempunyai perkaitan dengan halal. Dalam kajian ini juga, pengkaji memperoleh AktaPerihal Dagangan 2011 dan Akta Makanan 1983 sebagai undang-undang yang secarakhusus berkaitan dengan aspek halal (halalan) dan bersih (thoyyiban).

PerintahPerihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011, dan Akta Perihal Dagangan2011 merupakan undang-undang yang memperuntukkan aspek halal dengan penggunaanlogo halal melalui Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011, dan AktaMakanan 1983 pula dikaji kerana bertepatan dengan konsep “halalan thoyyiban”bagi produk makanan, yang sangat menekankan aspek kesihatan, kebersihan,kesucian dan kualiti makanan. Berdasarkan kajian makalah ini kecenderungankefahaman konsep halalan thoyyiban juga diperkaitkan dengan kerangkaundung-undang negara Malaysia. Justeru penyelidik menjadikan kajian makalah inisorotan untuk mendalami kefahaman para pelajar kerana perkaitan undang-undangadadan penting dalam memahami konsep sebenar halalan thoyyiban.Disampingitu juga, dalam satu jurnal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bertajukMemahami Pemilihan Produk Makanan Halal Dari Perspektif Dua Teori oleh WanNadzirah binti Wan Mohamad  dan Prof. Dr.Khairul Anwar bin Mastor (2015) juga menerangkan tentang konsep dan teorimengenai sikap pengguna masyarakat Islam dalam memilih produk makanan halal.Perbincangan berkenaan konsep dan teori pemilihan produk makanan halal iniadalah bagi mengetahui pola amalan dan sikap pemilihan produk makananhalal  masyarakat Islam di negara ini.Dalam penyelidikan ini dua teori akan dibincangkan bagi menerangkan tentangmekanisme pemilihan produk makanan halal oleh pengguna Islam.

Menyingkap juga kehidupanmasyarakat Islam semakin mencabar  danmembimbangkan yang terdedah dengan pelbagai cabaran daripada aspek politik,sosio budaya, ekonomi termasuklah memilih barangan dan makanan untuk keperluanharian yang dijual di pasaran samada yang mempunyai logo halal atau tidak.Secara tidak sedar cabaran tersebut telah mempengaruhi sebilangan masyarakatIslam masa kini. Antara lainnya faktor gaya hidup sebilangan masyarakat Islamyang mengambil endah tentang penghayatan agama boleh dilihat dalam sikap merekayang suka mementingkan gaya hidup mewah tanpa prihatin terhadap tuntutan ajaranIslam mengenai halal haram. Sebilangan masyarakat Islam juga tidak begitu caknaketika memilih dan membeli sesuatu produk hasil sembelihan. Pemilihan makananhalal adalah sangat dititik beratkan dalam Islam.

Ini penting kerana denganmemakan makanan tersebut akan memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan danjuga kesucian hati. Menjaga kesucian hati daripada memakan makanan haram yangboleh menyebabkan hati menjadi rosak, buruk peribadi, segala amal menjadi kejidan buruk, segala usaha tidak diberkati dan pembalasannya di akhirat adalahneraka jahanam. Kebimbangan penyelidik terhadap jurnal ini memberi idea untukuntuk mencari solusi bagaimana perkara-perkara ini dapat diatasi makapenyelidikan pun dilaksanakan bagi mengenalpasti tahap kefahaman agarkebimbangan dapat diatasi.