Thông ?i?u thành nh?ng ???ng nét t? s?

Thông qua quy trình d?y – h?c m? thu?t này h?c sinh s? h?c
???c cách:

–      
L?ng nghe và v?n ??ng, di chuy?n
theo giai ?i?u c?a âm nh?c

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

–      
Chuy?n âm thanh và giai ?i?u thành
nh?ng ???ng nét t? s? h?ng kh?i

–      
Phát tri?n trí t??ng t??ng trong quá
trình t?o ra s?n ph?m

–      
sáng t?o nh?ng s?n ph?m m?i t? b?c
tranh nhi?u màu s?c ???c t?o ra theo giai ?i?u c?a âm nh?c

–      
Bi?t ch?n l?c và s? d?ng hình ?nh t?
b?c tranh l?n ?? trang trí, giao ti?p…chu?n b?

–      
V?t li?u: Gi?y a0 ho?c a2, b?t bi?n,
bút lông, b?t màu nghi?n, màu n??c, b?ng pha màu, b?ng dính, xô ??ng n??c. Bút
d?, bút sáp chì màu phù h?p v?i gi?y a3, a4, a5 L?y m?t m?nh gi?y ?? lót b?ng
tr??c khi v?, ?i?u này giúp làm s?ch d? dàng sau khi s? d?ng màu n??c ho?c màu
b?t nghi?n.

–      
Âm nh?c: V? khi có âm nh?c, b?ng,
??a hát. Trong tr??ng h?p không có b?ng, ??a hát, giáo viên h??ng d?n h?c sinh
t? chu?n b? bài hát t?p th?.

2.Quy
trình 3 v? theo Âm nh?c:

Mút x?p, bút lông, b?ng màu, màu v? Bút sáp, bút d?  và bút chì màu tài li?u d?y h?c m? thu?t dành
cho giáo viên ti?u h?c

*Âm nh?c

  1.Ho?t ??ng 1:

–      
Nghe Nh?c ho?c các Nh?p ?i?u, ti?t
t?u và v? theo Giai ?i?u GV t?o nhóm sao cho phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a l?p h?c.
kho?ng 8-10 Hs/ nhóm.   Kh?i ??ng: GV b?t
nh?c nh? nhàng, Hs l?ng nghe và c?m nh?n giai ?i?u c?a âm nh?c. Hs b?t ??u v?
nh?ng nét màu trên gi?y theo th? t? các màu t? sáng ??n ??m. (N?u s? d?ng màu
b?t nghi?n ho?c màu n??c thì chú ý h?n ch? màu ?en vì màu này d? làm cho b?c
tranh b? x?n màu). Âm nh?c t?ng d?n sang ti?t t?u nhanh t?o c?m xúc m?nh m? cho
Hs. Các em chuy?n ??ng c? th? và v? theo 
giai ?i?u c?a âm nh?c.

–      
Ho?t ??ng này kéo dài kho?ng 5 ??n 7
phút. Th?c hi?n quy trình này c?n linh ho?t và sáng t?o v?i nhi?u ch?t li?u
màu, kích c? gi?y, âm nh?c… theo ?i?u ki?n c?a tr??ng/ ??a ph??ng mình. Có th?
thay nh?c b?ng bài hát ho?c ti?t t?u gõ ??m nh? nhàng, t? ti?t t?u ch?m ??n
nhanh, sôi n?i, m?nh m?…

*Giáo viên s? khuy?n khích h?c sinh:

–      
T?p trung và nghe nh?c ;

–      
S? d?ng âm nh?c, xúc giác và các
giác quan th?m m?;

–      
Tr?i nghi?m âm nh?c và giai ?i?u t?o
c?m xúc;

–      
Tr?i nghi?m m?i liên h? gi?a giai
?iêu, ho?t ??ng c? th? và hình ?nh;

–      
Yêu thích quy trình d?y – h?c m?
thu?t h?p tác.

*.K?t Qu?

Cu?i ho?t ??ng này h?c sinh có kh? n?ng:

–      
Nghe nh?c;

–      
S? d?ng t?t c? các giác quan ?? h?c
t?p;

–      
V? màu s?c, ???ng nét và các m?ng
màu d?a trên n?n nh?c;

–      
K?t n?i âm nh?c, h?i h?a và ho?t
??ng c? th?;

–      
H?p tác trong su?t quy trình d?y –
h?c m? thu?t.

*.Các quy
trình M? thu?t:

–      
Khi k?t thúc, h?c sinh tr?ng bày và
th??ng th?c b?c tranh mình v?a t?o ra t? kh? gi?y l?n (v? theo nhóm) ho?c gi?y
nh? (v? cá nhân).

–      
M?t s? hình ?nh nghe nh?c và v? màu
theo nh?p ?i?u. Tài li?u d?y h?c m? thu?t dành cho giáo viên ti?u h?c

*.Suy ngh?:

Quy trình nên ???c th?c hi?n m?t cách linh ho?t, sáng t?o
khi l?a ch?n màu s?c, c? gi?y và th? lo?i âm nh?c. ?i?u quan tr?ng là giáo viên
xây d?ng k? ho?ch, th?c hi?n và ?ánh giá quy trình d?y – h?c m? thu?t này tùy
vào kh? n?ng c?a h?c sinh, v?t li?u s?n có và tùy vào t?ng ??a ph??ng. Vì v?y,
giáo viên có th? t? ch?c ho?t ??ng 2 ho?c 3 tùy vào ?? tu?i, th?i gian và kh?
n?ng h?c sinh.