U?ur s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilen ifade

U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg?Öztürk ve Necati Do?ru…Sözcü yazarlar? FETÖ soru?turmas?nda ifade verdiSözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazeteninyazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifadeverdi.Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??rCeza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü gazetesinin baz?mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u iddia edilmi?ti.

CumhuriyetBa?savc?l??? taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDASözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru, haklar?ndakiiddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek soru?turmasavc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilenifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi.

?fadeveren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’yeyard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?tiU?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespittutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortayaç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahimboyutlar!..

.’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI YAZIAyn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?urDündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “‘Bu “Cemaat’inoyunu, darbesi’ tezine katiyen kat?lm?yor” sözleriyle vermi?ti.U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADASözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cüpolislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleride tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016 tarihli kö?esinde kalemeald??? ‘R?za Zarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??nakonulmu?tu.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?nyapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkatçekmi?ti.Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi CemaatiSavunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?yaz?s? dosyaya girdi.