Veel stellen, dus ze hoeven zich alleen te

Veel politici uit de Tweede Kamer hebben kritiek op deEerste kamer, ze vinden het bijvoorbeeld overbodig en zeggen dat het beter isom naar een eenkamerstelstel over te gaan. We zullen hier op in gaan en zo devoor-en nadelen tegen elkaar afwegen. Tot slot geven we wat oplossingen en alternatievenvoor als de Eerste Kamer zou worden afgeschaft. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het controlerenvan de wetten die door de Tweede Kamer al zijn goedgekeurd. Hierbij moeten zeletten op de inhoud van de wet. Dit is het punt waarbij er discussie ontstaat.Eerste Kamerleden zouden zich apolitiek op moeten stellen, dus ze hoeven zichalleen te focussen op de kwaliteit van wetten en niet of zij het er zelf meeeens of oneens zijn.

Dit gebeurt bovendien al in de Tweede Kamer. In depraktijk zien we dit echter wel vaak voorkomen, omdat er geen duidelijke regelsover zijn gemaakt.Het wordt dus al onduidelijk als we het over de taken en doelen van de EersteKamer hebben.

Iedereen verwacht namelijk dat de Eerste Kamer zich objectiefopstelt en niet het werk van de Tweede Kamer overdoet. Zoals Halbe Zijlstrazegt: ‘Als de senaat het kabinet om politieke redenen de voet dwars zet, kandie beter verdwijnen.’ Maar dit is een ongeschreven regel die nergens in degrondwet is vastgelegd. Er is slechts een aanname dat dit op wetstechnischekenmerken wordt beoordeeld.

De eerste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn dat ereen ander instituut voor de Eerste Kamer in de plaats komt. Dit zoubijvoorbeeld de Raad van State kunnen zijn of een rechter. Op deze manierworden echter de drie machten van de trias politica niet nageleefd. De rechterheeft namelijk al de rechterlijke macht en het hele idee van dit systeem isjuist dat de drie machten worden gescheiden. Wel zouden we een ander orgaan, inplaats van de Eerste kamer, nog een keer naar de wetten kunnen laten kijken.Hierin zouden bijvoorbeeld mensen kunnen zitten met een universitaire opleidingdie gespecialiseerd zijn in recht. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig en zoin staat om zich objectief op te kunnen stellen. Een andere oplossing, die een goede middenweg vormt tussen voor-entegenstanders, is de Eerste Kamer de mogelijkheid geven een aangepaste wet terugte sturen naar de Tweede Kamer.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Het voornaamste doel van de Eerste Kamer kan zobeter in de praktijk worden toegepast, omdat ze aan moeten geven wat er nietgoed is aan de wet. Een wetsvoorstel wordt dan niet gelijk van tafel geveegd ener wordt kritisch naar gekeken. De Eerste Kamer zou dus het recht moetenkrijgen om aan te geven wat er aan een wet zou moeten worden aangepast.De laatste oplossing is het invoeren van een eenkamerstelsel.