Yak?n tahrip ediyoruz.Televizyon kanallar?nda ve de Arap Dünyas?’nda,

Yak?n zamanda oryantalistlerin çok sevdi?i ‘?l?ml?’ kavram? biz de de tekrar gündeme geldi.Daha önce çokça ortaya at?lan ve de?i?ik tart??malara konu olan bu kavram ?s?t?larak tekrar gündeme at?ld?.Nedense birileri bizim ?l?ml?! olmam?z? çok istiyor.Ve yine nedense biz de ?l?ml?! olmamak çok merakl?y?z.

Bizde de yerli oryantalistler, yani boyunlar?n? buradan almak için Avrupa’ya kadar uzatarak kendilerine oradan bakanlar?n say?s? hiç de az de?il. Kula?a ho? geliyor, görünürde akla ve mant??a yatk?n görünen bir kavram.Esas tehlikesi de bu özelliklerinde yat?yor.

Suudi Arabistan’da son günlerdeki ?l?ml? ?slam ç?k??lar? hayra alamet de?il.Bey efendiler kat?l?ktan, a??r?l?ktan s?k?lm?? olacak ki; art?k modernli?in sesine kulak vererek do?ru yolu, yani ?l?ml? ?slam’? tercih edenlerin ve bundan sonra da bu yönde düzenlemelere gideceklermi?.    Bizde de y?llarca dinler aras? diyalog saçmal???yla bu yönde giri?imlerde bulunuldu. Proje tatbikatç?lar?n?n maskesi, bu sefer deasts sahipleri ba?ka bir hedefe yöneldiler. Bizde medyan?n cilalayarak ve s?rt?n? s?vazlayarak ön plana ç?kard??? din adam? görünümlü yerli oryantalistlerin bütün ç?rp?n??lar?, ?l?ml?la?t?rma projesinin gönüllü bir versiyonudur.Bütün bu u?ra?lar akl?n içerdi?i kalbi ve ruhu ç?kararak akl?n akl?n? almaya ba?la.

Bizler kendimizi neden ba?kalar?n?n belirledi?i kavramlarla göre tan?mlayal?m?Bizden olmamak, bizim inanc?m?z? neden kendi kafalar?na göre tan?mlay?p bu tan?mlamay? içimizde piyasa sunsunlar?Mahal b?rakmayacak biçimde cevaplamaya aç?k.Bu yöntemler yeri geldi?inde bizde kar??l?k buluyor. Yeri gelmi?ken, dalarak kayna??n? kendisiden biliyor ve akl?m?n teslim ederek ortaya ç?km?? modernist görü?leri kabuller aras?nda yer verebiliyoruz.Biz bu kadar basit, bu basitli?i görüp de?erlendirmek isteyenler de oluyor da oluyor. Kendi say?s?na göre kendi cehaletimizle ve kendi ellerimizle bir geri dönülemeyecek ?ekilde tahrip ediyoruz.Televizyon kanallar?nda ve de Arap Dünyas?’nda, milletin ruh dünyas?nda, ideal ya?am tarz?nda kar??l??? olan bir ?ey göremezsiniz.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bir ?eyin güzelli?i, güzel davran???, güzel sözü bu dizilere borçlu olan bir tane dahi insan yoktur.Neredeyse hiçbirdünyas?n? yoktur; evlilik d??? ili?kiler gayet ola?anm?? gibi sunulmas?n. Medeniyetin ölçüsünü zengin etmek, maneviyattan uzak durmakta ve onu k?yafetlerin vücutta kaplad??? alan?n azl??? görmesin.

 Adete ait her ?eyin de?eri ve kurumlar? yoktu.Peki suç bunlar? yapanlarda m??Tabi ki hay?r. Onlar görevlerini yap?yorlar.

Ya biz ne yap?yoruz!Yoksa bunlar görevlerini yapmalar?n? kolayla?t?rmak gibi bir görevimiz mi var?Bu y?k?ma çanak tutan, desteklemek, sürekli k?lan bizler de?il miyiz. “Hem izlerim hem de ele?tiririm” diyen bizler de?il miyiz.Bir mal pazarda bolca pazarlan?yorsa, o mal? bolca alan var??. Biz mü?teri olmaya devam ettikçe, tüccarlara söz söyleme hakk?m?z yoktur. Bu durum, uyu?turucu madde tacirinden uyu?turucu al?p kulland?ktan sonra tacire k?zmaya benzer.Özel durum cenneti, özel durum cenneti, cennet ka??d?, cennet ka??d?, cennet ka??d?.

Cehaletin kol gezdi?i bir koltuk fitne ve tefrika kol kola gezer.?u bir genel olarak üç tane büyük tehlikeden bahsedebiliriz.birincisi; Insanlar?n kafalar?ndaki inanç referanslar?na yönelik olarak taarruzlar.?kincisi; Aile kurmak, aile kavram?n? ortadan kald?rmaya yard?m eden her türlü tehlike.Üçüncüsü; Bilhassa gençlerin ahlaki yap?lar?n? bozmaya, yard?msever duygular?n? ortadan kald?rmaya, içlerindeki ruhu alarak onlar? seküler ve modernist bir ki?ilik haline getirilmelerine hizmet eden tehlikeler.

Bu tehlikeler kar??s?nda sa?lam ve korunakl? surlar örülmesi hayati derecede önem arz ediyor.Bu tehlikelerin zaman kaybetmeden bertaraf?nda hem de bülten, hem de bu konuda imkân ve sorumluluk sahibi kurum ve ki?inin görevidir.?nanç, e?itim ve aile için üçgeni bizim için hayati önem ta??yor.Bu konularda gerekli maddi ve manevi alt yap?ya sahip olarak kendi kavramlar?m?z? kendimiz üretmeli, on line do?rular?m?zla kendimiz dü?ünmeli, ataca??m?z her ad?m? kendimiz belirlemeliyiz.Bu topraklar, bizi ve bizimle çal??maktan çekme malzemesi de?iliz.