Yasa?a güçlük çekti?ini ifade etti. Katherine Maher, 29

Yasa?a yol açan makaleler de?i?tiAylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün sevindirici bir geli?me ya?and?.Wikipedia’n?n ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Müdürü Katherine Maher, Türkiye’ninreaksiyonuna yol açan ve sekiz ayd?r süren eri?im yasa??na yol açan makalelerindüzeltildi?ini aç?klad?.Vikipedi ve Wikipedia’n?n de ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel MüdürüKatherine Maher, Türk Hükümeti’nin resmi olarak tav?r göstermesine neden olan veeri?imin engellenmesi ile sonuçlanan makalelerin de?i?ti?ini söyledi. Maher, Türkiye’dekiyetkililerin bu makalelerin son halini tetkik edilmemi? olabilece?inibelirterek, Vikipedi’ye halen girilememesinin hangi sebebe dayand???n?anlamakta güçlük çekti?ini ifade etti. Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihindeWikipedia’ya getirilen yasa?a ili?kin Habertürk’ten gazetesinden Burak Güleç’legörü?en Maher gelinen durum hakk?nda detayl? bilgi verdi.

Maher, BilgiTeknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerinkald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipediabünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lanbildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesigün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu.

Bildirimde, ?ngilizceWikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi?ini söyledi. Maher, sözkonusu talep hakk?nda hiçbir bir neden gösterilmedi?ini öne sürdü. Böyledurumlar söz konusu oldu?unda normal prodesür gere?i editör toplulu?unu bilgilendikleriniileri süren Maher, makalenin içeri?ini sadece, uzun süredir Vikipedi sitesindeyazarl?k yapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? olan k?demliyazarlardan olu?an editör toplulu?unun de?i?tirebilece?ini anlatt?. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilir kaynaklardan al?nm?? m?? Makaleobjektif bir dille mi yaz?lm?? ve gereken kaynaklara at?f yap?lm?? m?? Buhususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi, s?rf be?enilmedi?i veya birhususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z. Çünkü sansüre kar??y?z”dedi.

TÜRK?YE’YE GELM??ABD’nin San Francisco ?ehri haricinde dünyan?n hiçbir yerinde bürolar? olmad???n?bildiren Maher, Anayasa Mahkemesi (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgilikarar?n? beklediklerini söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n?umdu?unu kaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türkkullan?c?lar?m?z içerik yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. BenTürkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Çok zengin bir tariheve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim.Ama site engellenirse bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrareri?ime aç?laca?? günü iple çekiyoruz” ?eklinde konu?tu