Yüz Her biri profesyonel asker olan bu ki?iler,

 

Yüz y?l geçti, dü?man de?i?medi

 

1918 y?l?nda Çanakkale’de Mehmetçi?in kar??s?na ç?kan dü?man
ile tam yüz y?l sonra Afrin’de Mehmetçi?in kar??s?na ç?kan dü?man ayn?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Yüz y?l önce

 

 

 

Tarih 1918 y?l?n? gösteriyor. ?tilaf devletlerinin donanmas?
ve kara ordusu Çanakkale önlerinde.

 

Askeri tarihte II. Dünya Sava??’na kadar görülen en büyük
ç?karma harekât? olan Çanakkale Kara Sava?? ba?lamak üzere.

 

?tilaf Devletleri ordusu de?i?ik etnik ve dinsel gruplardan
gelen askerlerden olu?uyor. Bu orduda ?ngiliz, ?skoç, ?rlandal?, Frans?z, Hint,
Kuzey Afrikal? (Cezayirliler, Zuaveler), Avustralyal? ve Yeni Zelandal? askerlerle
Rum ve Yahudi gönüllüler bulunuyor.

 

Anzak askerleri her ne kadar gönüllü olarak orduya
yaz?lm??larsa da Birle?ik Krall?k ile dominyonlar? aras?nda yap?lan antla?maya
göre bu askerlere günde alt? ?ilinden hesaplanarak ayda dokuz pound maa?
ödeniyordu. Bu haliyle Anzak askerleri gönüllüden çok paral? asker
say?lmaktad?r. Anzak birlikleri içinde ba?ta Polinezya Adalar?’ndan Maoriler
olmak üzere Okyanusya adalar? yerlilerinden unsurlar da bulunuyor.

 

Yüz y?l sonra

 

 

 

Tam yüz y?l sonra, tarih 2018 y?l?n? gösteriyor. Türk
ordusu, s?n?rlar? boyunca yay?lm?? olan terör unsurlar?n? yok etmek üzere Afrin
önlerinde.

 

Dü?man saflar?nda ayn? milletlerden insanlar var.

 

?ngiliz, Amerikan, Frans?z, Alman paral? askerler.

 

Bu askerlerin terör örgütü saflar?nda yer alma sebebi,
yukar?da adlar?n? sayd???m?z ülkelerin terör örgütüne bedava verdi?i modern
silahlar? kullanmakta tecrübeli olmalar?.

 

Her biri profesyonel asker olan bu ki?iler, ABD, Alman,
?ngiliz ve Frans?z yap?m? modern silahlar? kullanmak üzere buradalar.

 

Yapt?klar? i? kar??l???nda astronomik maa?lar ald?klar?n? da
ekleyelim.